علوم انسانی

گروه‌ها
اقتصاد

اقتصاد

حاوی کلیه گرایش‌های اقتصاد
هنر و معماری

هنر و معماری

حاوی کلیه گرایش‌های هنر و معماری
الهیات و معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

حاوی کلیه گرایش‌های الهیات و معارف اسلامی
باستان‌شناسی

باستان‌شناسی

حاوی کلیه گرایش‌های باستان شناسی
تاریخ

تاریخ

حاوی کلیه گرایش‌های تاریخ
حقوق

حقوق

حاوی کلیه گرایش‌های حقوق
روانشناسی

روانشناسی

حاوی کلیه گرایش‌های روانشناسی
زبان خارجی

زبان خارجی

حاوی کلیه گرایش‌های زبان خارجی
زبان شناسی

زبان شناسی

حاوی کلیه گرایش‌‌های زبان شناسی
زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

رشته زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی
علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

حاوی کلیه گرایش‌های علوم اجتماعی
علوم ارتباطات

علوم ارتباطات

حاوی کلیه گرایش‌های علوم ارتباطات
علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

حاوی کلیه گرایش‌های علوم تربیتی و مدیریت آموزشی
علوم جغرافیایی

علوم جغرافیایی

حاوی کلیه گرایش‌های علوم جغرافیایی
علوم سیاسی و روابط بین الملل

علوم سیاسی و روابط بین الملل

رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
علوم ورزشی و تربیت بدنی

علوم ورزشی و تربیت بدنی

رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی
فلسفه

فلسفه

حاوی کلیه گرایش‌های فلسفه
مشاوره

مشاوره

حاوی کلیه گرایش‌های مشاوره
مدیریت

مدیریت

حاوی کلیه گرایش‌های مدیریت
حسابداری

حسابداری

حاوی کلیه گرایش‌های حسابداری