علوم جغرافیایی

گروه‌ها
آب و هواشناسی

آب و هواشناسی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش آب و هواشناسی
برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری
جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری

جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی گردشگری
جغرافیای سیاسی

جغرافیای سیاسی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش سیاسی
جغرافیای عمومی

جغرافیای عمومی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش عمومی
جغرافیای نظامی

جغرافیای نظامی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش نظامی
ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی
سنجش از دور

سنجش از دور

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش سنجش از دور
سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
طبیعت‌گردی

طبیعت‌گردی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش طبیعت‌گردی
مخاطرات محیطی

مخاطرات محیطی

مخصوص دانشجویان رشته علوم جغرافیا گرایش مخاطرات محیطی

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.