مدیریت

گروه‌ها
MIS  IT مدیریت فن‌آوری اطلاعات

MIS IT مدیریت فن‌آوری اطلاعات

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش MIS IT مدیریت فن‌آوری اطلاعات
مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش اجرایی
مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش آموزشی
مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش بازرگانی
مدیریت بحران

مدیریت بحران

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش بحران
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش بهداشتی و درمانی
مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش دولتی
مدیریت شهری

مدیریت شهری

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش شهری
مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش صنعتی
مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش فرهنگی
مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش کارآفرینی
مدیریت مالی

مدیریت مالی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش مالی
مدیریت مالیاتی

مدیریت مالیاتی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش مالیاتی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش منابع انسانی
مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مخصوص دانشجویان رشته مدیریت گرایش ورزشی

ما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.