آزمون‌های ناپارامتری

آزمون‌های ناپارامتری. زیر مجموعه آزمون‌های آماری است، ما در مقاله زیر به ارائه مطالب و مقالاتی در خصوص آزمون‌های ناپارامتریک می‌پردازیم.

آزمون‌های ناپارامتری

آزمون‌های آماری ناپارامتریک

خلاصه آزمون‌های ناپارامتریک

آزمون علامت تک نمونه:

برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون علامت زوجی:

برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

ویلکاکسون:

همان آزمون علامت زوجی است که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می‌شود.

مان-ویتنی:

به آزمون U نیز موسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می‌شود.

کروسکال-والیس:

از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می‌شود. به آزمون H نیز موسوم است و تعمیم آزمون U مان-ویتنی می‌باشد. آزمون کروسکال-والیس معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است.

فریدمن:

این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده‌اند.

نیکوئی برازش:

برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده می‌شود و به آزمون خی-دو یا χ² نیز موسوم است. مدل معادلات ساختاری که در آن پژوهشگر یک مدل نظری را براساس روابط متغیرها ترسیم کرده است از همین ازمون بهره گرفته می‌شود. اکنون به تبع افزایش توانمندی نرم افزارهایی مانند LISREL می‌‍توان از آن به سهولت استفاده کرد.

کولموگروف-اسمیرنف:

نوعی آزمون نیکوئی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است.

آزمون تقارن توزیع:

در این آزمون شکل توزیع مورد سوال قرار می‌گیرد. فرض بدیل آن است که توزیع متقارن نیست.

آزمون میانه:

جهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می‌شود و برای k جامعه نیز قابل تعمیم است.

مک نمازی:

برای بررسی مشاهدات زوجی درباره متغیرهای دو ارزشی استفاده می‌شود.

آزمون Q کوکران:

تعمیم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.

ضریب همبستگی اسپیرمن:

برای محاسبه همبستگی دو مجموعه داده که به صورت ترتیبی قرار دارند استفاده می‌شود.

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: