معرفی آزمون‌های آماری

اطلاعات و نحوه استفاده از آزمون‌های آماری به شما در پروسه پژوهش کمک می‌کند ما در جدول زیر شما را با این آزمون‌های آماری آشنا می‌کنیم.

معرفی آزمون‌های آماری

معرفی آزمون‌های آماری

 

انواع آزمون‌های آماری و مشخصات هر یک:

 

 

معادل فارسي

ابزار ها

وضعيت متغيرهاي وابسته

وضعيت متغيرهاي مستقل

تعداد متغيرهاي وابسته

1

آزمون t يك نمونه‌ای

one sample t-test

نرمال و فاصله‌ای

     صفر متغير مستقل (يك جامعه)

يك متغير

2

آزمون ميانه

one sample median

ترتيبي يا فاصله‌ای

3

آزمون دو جمله‌ای

binomial test

طبقه‌ای

4

آزمون نيكويي برازش كاي-دو

Chi-square goodness of fit

طبقه‌ای

5

آزمون t دو نمونه‌ای

independent 2-sample t-test

نرمال و فاصله‌ای

   یک متغير مستقل (دو سطحي)

            (گروه های مستقل)

6

آزمون مان-ويتنی ويلكاكسون

Wilcoxon-Mann Whitney test

ترتيبي يا فاصله‌ای

7

آزمون كاي-دو

Chi-square test

طبقه‌ای

8

آزمون دقيق فيشر

Fisher's Exact test

9

تحليل واريانس يكطرفه

one-way ANOVA

نرمال و فاصله‌ای

يك متغير مستقل (دو سطح يا بيشتر)

          (گروه هاي مستقل)

10

آزمون كروسكال واليس

Kruskal Wallis

ترتيبي يا فاصله‌ای

11

آزمون كاي-دو

Chi-square test

طبقه‌ای

12

آزمون t زوجی

paired t-test

نرمال و فاصله‌ای

يك متغير مستقل (دو سطحي)

(گروه هاي وابسته و تطبيق يافته)

13

آزمون رتبه‌هاي علامت‌دار ويلكاكسون

Wilcoxon signed ranks test

ترتيبي يا فاصله‌ای

14

آزمون مك نمار

McNemar

طبقه‌ای

15

تحليل واريانس يكطرفه با اندازه‌گيري مكرر

one-way repeated measures ANOVA

نرمال و فاصله‌ای

يك متغير مستقل (دو سطح يا بيشتر)

(گروه هاي وابسته و تطبيق يافته)

16

آزمون فريدمن

Friedman test

ترتيبي يا فاصله‌ای

17

رگرسيون لوژستيك با اندازه‌گيري مكرر

repeated measures logistic regression

طبقه‌ای

18

تحليل واريانس عاملی

factorial ANOVA

نرمال و فاصله‌ای

       دو متغير مستقل يا بيشتر

       (گروه هاي مستقل)

19

رگرسيون لوژستيك عاملی

factorial logistic regression

طبقه‌ای

   

20

تحليل همبستگی

correlation

نرمال و فاصله‌ای

يك متغير مستقل (فاصله‌اي)

21

رگرسيون خطي ساده

simple linear regression

22

رگرسيون ناپارامتری

non-parametric regression

ترتيبي يا فاصله‌ای

23

رگرسيون لوژستيك ساده

simple logistic regression

طبقه‌ای

24

رگرسيون چندگانه

multiple regression

نرمال و فاصله‌ای

يك متغير مستقل يا بيشتر (فاصله‌اي)

يك متغير مستقل يا بيشتر (طبقه‌اي)

25

تحليل كواريانس

analysis of covariance

26

رگرسيون لوژستيك چندگانه

multiple logistic regression

طبقه‌ای

27

تحليل تشخيصی

discriminant analysis

28

تحليل واريانس يكطرفه چند متغيره

one-way MANOVA

نرمال و فاصله‌ای

يك متغير مستقل (دو سطح يا بيشتر)

(گروه هاي مستقل)

دو متغير يا بيشتر

29

رگرسيون خطي چندگانه چند متغيره

multivariate multiple linear regression

نرمال و فاصله‌ای

دو متغير مستقل يا بيشتر

دو متغير يا بيشتر

30

تحليل همبستگي كانونی

canonical correlation

نرمال و فاصله‌ای

صفر متغير مستقل

دو متغير يا بيشتر

31

تحليل عاملی

factor analysis

نرمال و فاصله‌ای

صفر متغير مستقل

دو متغير يا بيشتر

 

سایر آزمون‌های آماری، مالی، اقتصادی

آزمون Z

آزمون مک نمار

آزمون BDS

آزمون کوپیک

آزمون آلفای کرونباخ

آزمون لوین

آزمون بازخورد

آزمون‌ مک‌فادن (ضریب تعیین)

آزمون شکست ساختاری (بای- پرون)

آزمون همجمعی

آزمون تحلیل ممیزی (تشخیصی)

آزمون‌های تسلط تصادفی

آزمون تقارن توزیع

آزمون ریشه واحد

آزمون علامت (نشانه)

آزمون علیت

آزمون کرانه‌ها

آزمون همگرایی

آزمون اندرسون دارلینگ

آزمون هم انباشتگی

آزمون گریگوری-هانسن

آزمون مدل خطی اهلووالیا

آزمون هشدارهای اولیه

آزمون یوهانسون

آزمون انتخاب

آزمون باند

آزمون برونزایی

آزمون‌های غیر خطی

آزمون تسلسل

آزمون چاو

آزمون آشوب

آزمون تنش

آزمون تجربی

آزمون تقریب وسع (آزمون جایگزین درآمد)

آزمون GRS

آزمون فاما و مک‌بث

آزمون کوزنتس

آزمون پیرسون

آزمون من – کندال

آزمون دانکن

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: