ویژگی روش‌علمی چیست؟

ویژگی‌هایی که روش علمی در پژوهش باید داشته باشد را در مقاله زیر توضیح داده‌ایم.

ویژگی روش‌علمی چیست؟

ویژگی روش‌علمی چیست؟

روش علمی در پژوهش به دستورالعمل‌های کلی و منظم برای دستیابی به اطلاعات مربوط و مفید اطلاق  می‌شود. پژوهش‌های علمی که نشانگر کاربرد روش علمی در مطالعه پیرامون سوالی خاص است، می‌تواند به عنوان بررسی‌های نظام‌مند و کنترل شده که ریشه در واقعیتی عینی دارد،به منظور توسعه دانش کلی درباره پدیده‌های طبیعی تلقی گردد. روش علمی دارای ویژگی ‌هایی به شرح زیر است:

ترتیب و نظام یافتگی

در یک مطالعه علمی، پژوهشگر با روشی مرتب و نظام‌مند از تعریف یک مسئله گرفته تا طراحی شیوه مطالعه و گردآوری اطلاعات تا حل مسئله اقدام می‌نماید.

کنترل:

کنترل شامل اعمال شرایطی بر موقعیت پژوهش است که انحرافات به حداقل و دقت و اعتبار به حداکثر برسد

شواهد تجربی:

شواهد تجربی از واقعیت عینی منشأ می‌گیرد که مستقیم و غیر مستقیم از طریق حواس انسان به دست می‌آید. پیش‌بینی کاربرد تجربی به عنوان پایه دانش و انجام پژوهش علمی، برای کشف حقیقت است که مرجع بر عقاید و جهت‌گیری‌های پژوهشگر است. در جستجوی تجربی درجه معینی از عینیت بر موقعیت پژوهش اعمل می‌کند.

تعمیم:

هدف مهم علم، درک پدیده‌ها است نه در انزوا، بلکه در مفهومی وسیع و کلی توانایی مطالعه  ژرف ابعاد و ویژگی‌های  یک موقعیت خاص مهم‌ترین ویژگی روش علمی است. در واقع، درجه‌ای که یافته‌های پژوهش می‌توان تعمیم یابد، معیار ارزشیابی کیفیت آن پژوهش محسوب می‌شود.

(طیبی و همکاران، 1389: 71)

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: