معرفی رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات

برخی از کلمات و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز در رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات را در مقاله زیر مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات

 

گرایش زراعت و اصلاح نباتات نیز یکی دیگر از گرایش‌های علوم و مهندسی کشاورزی است که مربوط به تلفیق علوم زیست و کشاورزی می‌شود. زراعت، به پرورش درختان میوه و باروری حداکثری آن‌ها، پیوند درختان میوه و آباد کردن زمین‌های بایر و توسعه کشاورزی می‌پردازد.

در مجموعه زراعت و اصلاح نباتات شش گرایش مختلف وجود دارد که عبارتند از:

  • گرایش ژنتیک و به‏‌نژادی گیاهی (اصلاح نباتات)

  • گرایش اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

  • گرایش اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

  • گرایش اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر

  • گرایش اگروتکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز

  • گرایش اگرواکولوژی

اصلاح نباتات را می‌توان یک علم پایه دانست که با تلاش محقق در آزمایشگاه و با افزایش حداقلی بازدهی درختان، مزایای زیاد و بلندمدتی نصیب کشاورزان و صنعت کشاورزی و کل جامعه می‌نماید.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

275

0.652

0.000280

INDIAN JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING

550

0.465

0.000440

PLANT BREEDING

3,402

1.251

0.002700

JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY

346

0.216

0.000200

AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT

22,675

3.954

0.024040

GM Crops & Food-Biotechnology in Agriculture and the Food Chain

328

3.333

0.000830

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

تولید گیاهان زراعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

زراعت دیم ایران

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

علوم زراعی ایران

انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات

تولید محصوالت زراعی و باغی

دانشگاه صنعتی اصفهان

علوم گیاهان زراعی ایران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات عبارتند از :

• آبیاری
 
• آبیاری تکمیلی
 
• آسکوربات پراکسیداز
 
• آفتابگردان
 
• آللوکمیکال
 
• آلکالیته
 
• آنزیم های آنتی اکسیدان
 
• ارقام گندم نان
 
• استاندارد ملی
 
• اسپرمیدین
 
• اسیدسالیسیلیک
 
• انتخاب
 
• اندازه
 
• اورارتو
 
• اوره
 
• اکوتیپ
 
• باززایی
 
• باسیلوس
 
• باکتری‌های PGPR
 
• بای‌پلات
 
• بذر
 
• برنامه های اصلاحی
 
• برنج
 
• بولانی
 
• بِه
 
• بیومس
 
• بیوپرایمینگ
 
• تائوشی
 
• تاریخ کاشت
 
• تاریخ کاشت زمستانه
 
• تجزیه به عامل
 
• تجزیه به عامل‌ها
 
• تجزیه به مولفه‌های اصلی
 
• تجزیه خوشه‌ای
 
• تجزیه رگرسیون
 
• تجزیه رگرسیون گام به گام
 
• تجزیه علیت
 
• تجزیه پایداری
 
• تجزیه کلاستر و تنش شوری
 
• تراکم سطح برگ
 
• ترکیب پذیری خصوصی
 
• ترکیب پذیری عمومی
 
• تریکودرما
 
• تعداد برگ در بوته
 
• تعداد میوه
 
• تلاقی بین‌گونه‌ای
 
• تنش خشکی
 
• تنش شوری
 
• تنش کم آبی
 
• تنش گرمایی
 
• تنظیم‌کننده ‌رشد
 
• تنوع ژنتیکی
 
• تیمار هورمونی
 
• تیوباسیلوس
 
• جزای عملکرد
 
• جنین بالغ
 
• جو
 
• جوانه زنی
 
• حذف کروموزومی
 
• خشکی
 
• خصوصیات رشدی
 
• خیار
 
• درصد ازت
 
• درصد اسانس
 
• درصد حجمی
 
• درصد قند
 
• دوره آبیاری
 
• ذرت
 
• رایزومونیا
 
• رایزوکتونیا
 
• رقم
 
• رقم ایده‌آل
 
• روی
 
• رژیم آبیاری
 
• رگرسیون
 
• رگرسیون گام به گام
 
• ریز مغذی‌های آهن
 
• ریزنمونه
 
• ریشه‌زایی
 
• زئولیت
 
• زمان کاشت
 
• زیر واحدهای گلیادین
 
• زیست توده
 
• سازگاری
 
• ساقه‏روی
 
• سالیسیلیک اسید
 
• سایه‌انداز
 
• سبزینگی
 
• سدیم
 
• سرب
 
• سناریوهای کم‌آبیاری
 
• سنجش‌ازدور
 
• سودوموناس فلورسنت
 
• سویا
 
• سیاه دانه
 
• سیستم هواکشت
 
• شاخص آلودگی
 
• شاخص برداشت
 
• شاخص تحمل
 
• شاخص تحمل به تنش گرمایی
 
• شاخص رشد نعناع فلفلی
 
• شاخص سطح برگ
 
• شاخص نشاگری
 
• شاخص کلروفیل
 
• شاخص‌های تحمل
 
• شاخص‌های رشدی
 
• شبیه‌سازی
 
• شوری
 
• صحت سنجی مدل
 
• صریب تبیین
 
• صفات فیزیولوژیک
 
• صفات مورفولو‍ژیک
 
• صفات کیفی
 
• ضرایب همبستگی
 
• عدس
 
• علف‌های‌هرز
 
• علوفه جو
 
• عملکرد
 
• عملکرد بیولوژیک
 
• عملکرد دانه
 
• عملکرد ریشه
 
• عملکرد قند خالص
 
• عملکرد و اجزا
 
• عملکرد و اجزای عملکرد
 
• عملکرد گندم
 
• عناصر غذایی
 
• غیر زیستی و ذرت
 
• قدرت تفکیک بالاتر
 
• قطر میوه
 
• لاین اینبرد نوترکیب
 
• لاین هاپلوئید مضاعف
 
• لاینها و ارقام گندم
 
• لرنگ
 
• لوبیا چیتی
 
• ماده خشک ریشه
 
• مارکرهای SSR
 
• ماریتیغال
 
• محتوای اطلاعات چند شکلی
 
• محتوای نسبی آب برگ
 
• محتوای نیتروژن برگ
 
• محدودیت رطوبتی
 
• محلول پاشی
 
• محلول پاشی متانول
 
• محیط کشت
 
• مدل AquaCrop
 
• مدل آکواکراپ
 
• مدل‌های گیاهی
 
• مرحله رویشی
 
• مرحله زایشی
 
• مریستم
 
• مزارع برنج
 
• مقصد فیزیولوژیک
 
• منگنز و بور
 
• مورفولوژیکی
 
• موچه
 
• مکانیسم
 
• نانو ZFM
 
• نانو کلات آهن
 
• نخود
 
• نخود تیپ سفید و GGE بای پلات
 
• نشت یونی
 
• نیتروژن
 
• هاپلوئید
 
• همبستگی
 
• همبستگی صفات
 
• هورمون NAA
 
• هیومیک اسید
 
• واریانس افزایشی
 
• واریانس غالیبت
 
• وجین
 
• وراثت‌پذیری
 
• ورمی کمپوست
 
• وزن مخصوص برگ
 
• وزن کاسبرگ
 
• پارامترهای ژنتیکی
 
• پایداری
 
• پایداری عملکرد
 
• پرآوری
 
• پراکسیداز
 
• پرتو گاما
 
• پرولین
 
• پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰
 
• چغندر قند
 
• کادمیوم
 
• کارائی مصرف آب
 
• کارایی مصرف نیتروژن
 
• کاروتنوئید ها
 
• کاسنی
 
• کال زایی
 
• کدو
 
• کربوهیدرات
 
• کشت انتظاری
 
• کشت مخلوط
 
• کلروفیل
 
• کلروفیل برگ
 
• کلرید‌سدیم
 
• کلزا
 
• کمپوست
 
• کمپوست نیشکر
 
• کود بیولوژیکی
 
• کودشیمیایی
 
• کیفیت
 
• گره ریشه
 
• گزینش به کمک مارکرها
 
• گلایسین
 
• گلرنگ
 
• گندم
 
• گندم دوروم
 
• گندم نان
 
• گوجه فرنگی
 
• گوگرد و عملکرد
 
• گیاهان دارویی
 
• یونجه
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

معرفی رشته کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 250 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×