پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه ای در کارآفرینی سازمانی

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه‌ای در کارآفرینی سازمانی

 

پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه‌ای در کارآفرینی سازمانی یک ابزار است که برای بررسی و ارزیابی عوامل زمینه‌ای و شرایط سازمانی مورد نیاز برای رشد و توسعه کارآفرینی در سازمان ها استفاده می‌شود. این پرسشنامه عمدتا توسط پژوهشگران و مدیران سازمانی برای دستیابی به بررسی جامع تر و علمی تر عوامل موثر در تحقق کارآفرینی سازمانی طراحی شده است.

پرسش‌های این پرسش‌نامه به صورت چندگزینه‌ای و همچنین پرسش‌های باز و با طیف وسیعی از مباحث درباره کارآفرینی سازمانی می‌باشد. پاسخ دهنده بر اساس نظر خود می‌تواند میزان تاثیر هر عامل زمینه ای را روی کارآفرینی سازمانی سنجیده و ارزیابی کند.

از جمله مباحثی که در این پرسش‌نامه ممکن است مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از:
- فرهنگ سازمانی کارآفرینی پذیر
- رهبری و حمایت مدیریت برای کارآفرینی
- نوآوری و تغییرات در سازمان
- منابع مالی و تامین مالی برای فعالیت های کارآفرینی
- توانمندی های فردی و تیمی کارکنان در زمینه کارآفرینی
- ارتباطات و همکاری بین بخش های مختلف سازمان
- تسهیلات فناوری اطلاعات و دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید
- محیط خارجی و شرایط بازار

با تکمیل و ارزیابی پرسش‌نامه ارزیابی نقش عوامل زمینه‌ای در کارآفرینی سازمانی، می‌توانید نقاط قوت و ضعف سازمان خود را در زمینه کارآفرینی شناسایی کنید و بر اساس آن تصمیمات مناسبی در خصوص رشد و توسعه کارآفرینی در سازمانتان اتخاذ کنید.

پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه‌ای در کارآفرینی سازمانی شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • ارتباط محیطی
  • ارتباط با دولت
  • تعاملات با شهروندان

که مجموعاً حاوی 22 سوال می‌باشد که در 2 بخش  شرایط فعلی و ميزان اهميت موانع از نظر شما، که پاسخگویی در هر بخش بر مبنای طیف 5 گزینه‌‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه  ارزیابی نقش عوامل زمینه‌ای در کارآفرینی سازمانی روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: