پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل  مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری

 

پرسش‌نامه اولویت بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عواملی که بیشترین تأثیر را بر روی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان دارد، طراحی شده است. این پرسش‌نامه به منظور ارزیابی اهمیت و عملکرد عوامل مرتبط با فرهنگ سازمان در راستای موفقیت در پرداخت به نیازها و انتظارات مشتریان و بهبود پروسه‌های ارتباطی با آن‌ها استفاده می‌شود.

در این پرسش‌نامه، معیارهای مختلفی مانند عدم توجه به نیازها و انتظارات مشتریان، عدم پاسخگویی به ارتباطات مشتری، عدم ارائه اطلاعات صحیح و به موقع، عدم قراردادن مشتری در مرکز تصمیم‌گیری و سایر عوامل مشابه، برای ارزیابی فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هدف نهایی این پرسش‌نامه، شناسایی عواملی است که بهبود فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری را تسهیل می‌کند و سازمان را قادر می‌سازد تا نیازها و انتظارات مشتریان را بهتر درک کند و برآورده نماید.

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری به شاخص‌های زیر تقسیم می‌شود:

  • فرهنگ مشتری مداری 
  •  فرهنگ پاسخگویی
  •  فرهنگ پذیرش تغییر
  •  فرهنگ تطابق پذیری
  • تعهد کارکنان   

پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، حاوی 10 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

برای دانلود پرسش‌نامه اولویت‌بندی عوامل مربوط به فرهنگ سازمان در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: