صدور ویزای جاب‌سیکر در اتریش حدود 6 ماه طول میکشد.