موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق بین‌المللی

موضوعات پیشنهادی گرایش حقوق بین‌المللی

همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از کودکان با نگاهی به فرزند خواندگی‌های میان کشوری از منظر حقوق بین‌الملل

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تزدر گرایش حقوق بین‌الملل

تحقیقی پیرامون نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی کامن‌ لا در حقوق بین‌الملل

 • بینشهای مذهب در حقوق بین‌الملل
 • رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، آلمان و ایران
 • اصول حاکم بر نظارت قضایی در تامین حقوق شهروندی ( حقوق ایران و آمریکا)
 • حق رای در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا
 • حقوق مخاطب در قبال رسانه‌های جمعی (نظام حقوقی ایران و انگلیس و آمریکا)
 • تروریسم در سیاست جنایی ایران و آمریکا
 • استقلال قاضی و قوه قضائیه در حقوق ایران و بین ‌الملل
 • حق تاريخي از ديدگاه حقوق بين‌الملل
 • حقوق اتباع بیگانه (بررسی تطبیقی ایران و آمریکا و نظام بین‌الملل)
 • انتقال يا واگذاري سرزمين از ديدگاه حقوق بين‌الملل
 • جانشيني كشورها بر اموال عمومي و خصوصي
 • جانشيني كشورها بر ديون و مطالبات خارجي
 •  جانشيني كشوره‌ها بر مسئووليت بين‌‌المللي
 • مفهوم اجبار سياسي در حقوق بين‌الملل
 • جانشيني كشورها در روية ديوان بين‌المللي دادگستري
 • سازمان‌هاي‌بين المللي در برابر دادگاه‌هاي داخلي
 • بيماري‌هاي مسري و حقوق بين‌الملل
 • امارة حقوقي در حقوق بين‌الملل
 • مرور زمان موجد حق از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • آوارگان و پناهندگان جنگی و حقوق بشردوستانه
 • تجلی حقوق بشر در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری
 • حفاظت از میراث فرهنگی اعماق دریاها از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر
 • نظم اقتصادی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل
 • حمایت از مالکیت خصوصی در حقوق بین‌الملل
 • مصونیت قضایی و اجرایی سازمان‌های بین‌المللی
 • ارزیابی تصمیمات ارکان سیاسی ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری
 • احاله به حقوق بین‌الملل در تفسیر معاهدات بین‌المللی
 • تروریسم و مبارزات آزادیبخش ملی از منظر حقوق بین‌الملل
 • همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از کودکان با نگاهی به فرزند خواندگی‌های میان کشوری از منظر حقوق بین‌الملل
 • صیانت از حقوق بین‌الملل در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری
 • مقوله حق بر محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • مقوله حق بر آب در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
 • جامعة مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل
 • مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در دادرسی‌های بین‌المللی
 • وضعیت حقوقی مشارکت موسسات خصوصی امنیتی- نظامی در مخاصمات مسلحانه
 • نیروهای پاسدار صلح و حقوق بشردوستانه
 • وضعیت حقوقی مزدوران  در مخاصمات مسلحانه
 • وضعیت حقوقی جاسوسان در مخاصمات مسلحانه
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 267 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×