اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ آزﻣﻮن آﻣﺎری

برای اینکه آزمون آماری مناسب مورد استفاده در پژوهش را به درستی انتخاب کنید مقاله زیر را مطالعه کنید.

اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ آزﻣﻮن آﻣﺎری

اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ آزﻣﻮن آﻣﺎری

 

به کمک جدول زیر براحتی می‌توانید یکی از ۲۴ آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 

هدف

داده کمی و دارای توزیع نرمال

داده رتبه ای و یا داده کمی غیر نرمال

داده های کیفی اسمی
Categorical

توصیف یک گروه

آزمون میانگین و انحراف معیار

آزمون میانه

آزمون نسبت

مقایسه یک گروه با یک مقدار فرضی

آزمون یک نمونه ای

آزمون ویلکاکسون

آزمون خی – دو یا آزمون دو جمله ای

مقابسه دو گروه مستقل

آزمون برای نمونه های مستقل

آزمون من – ویتنی

آزمون دقیق فیشر ( آزمون خی دو برای نمونه های بزرگ)

مقایسه دو گروه وابسته

آزمون زوجی

آزمون کروسکال

آزمون مک – نار

مقایسه سه گروه یا بیشتر (مستقل)

آزمون آنالیز واریانس یک راهه

آزمون والیس

آزمون خی – دو

مقایسه سه گروه یا بیشتر (وابسته)

آزمون آنالیز واریانس با اندازه های مکرر

آزمون فریدمن

آزمون کوکران

اندازه همبستگی بین دو متغیر

آزمون ضریب همبستگی پیرسون

آزمون ضریب همبستگی اسپرمن

مون ضریب توافق

پیش بینی یک متغیر بر اساس یک یا چند متغیر

آزمون رگرسیون ساده یا غیر خطی

آزمون رگرسیون نا پارامتریک

آزمون رگرسیون لجستیک

 

در رویکردی دیگر بر مبنای تعداد متغیر، تعداد گروه و نرمال بودن جامعه نیز می توان به الگوریتم آزمون آماری مورد نظر دست یافت:
 

یک متغیر:

 

انتخاب آزمون آماری برای یک متغیر

یک متغیر در یک گروه

یک متغیر در دو گروه

یک متغیر در سه گروه یا بیشتر

متغیر نرمالمتغیر غیر نرمال

آزمون میانگین و انحراف معیار

آزمون تی

آزمون آنالیز واریانس ANOVA

 

آزمون نسبت (دو جمله ای)

آزمون خی -دو

آزمون ناپارامتریک

 

دو متغیر:

 

انتخاب آزمون آماری برای دو متغیر

هر دو متغیر پیوسته هستند

یک متغیر پیوسته و دیگری گسسته است

هر دو متغیر مقوله ای هستند

 

آزمون همبستگی

آزمون آنالیز واریانس ANOVA

آزمون خی – دو

 

سه متغیر و بیشتر:

 

انتخاب آزمون آماری برای سه متغیر و بیشتر

یک گروه

دو گروه و بیشتر

 

آنالیز کواریانس

تحلیل ممیزی

 

آنالیز واریانس با اندازه های مکرر

آنالیز واریانس چند متغیره

 

تحلیل عاملی و رگرسیون چند گانه

 

 

انواع آزمون های آماری و مشخصات هر یک :

 

 

معادل فارسي

ابزار ها

وضعيت متغيرهاي وابسته

وضعيت متغيرهاي مستقل

تعداد متغيرهاي وابسته

1

آزمون t يك نمونه‌اي

one sample t-test

نرمال و فاصله‌اي

     صفر متغير مستقل (يك جامعه)

يك متغير

2

آزمون ميانه

one sample median

ترتيبي يا فاصله‌اي

3

آزمون دو جمله‌اي

binomial test

طبقه‌اي

4

آزمون نيكويي برازش كاي-دو

Chi-square goodness of fit

طبقه‌اي

5

آزمون t دو نمونه‌اي

independent 2-sample t-test

نرمال و فاصله‌اي

   يك متغير مستقل (دو سطحي)

            (گروه هاي مستقل)

6

آزمون مان-ويتني ويلكاكسون

Wilcoxon-Mann Whitney test

ترتيبي يا فاصله‌اي

7

آزمون كاي-دو

Chi-square test

طبقه‌اي

8

آزمون دقيق فيشر

Fisher's Exact test

9

تحليل واريانس يكطرفه

one-way ANOVA

نرمال و فاصله‌اي

يك متغير مستقل (دو سطح يا بيشتر)

          (گروه هاي مستقل)

10

آزمون كروسكال واليس

Kruskal Wallis

ترتيبي يا فاصله‌اي

11

آزمون كاي-دو

Chi-square test

طبقه‌اي

12

آزمون t زوجي

paired t-test

نرمال و فاصله‌اي

يك متغير مستقل (دو سطحي)

(گروه هاي وابسته و تطبيق يافته)

13

آزمون رتبه‌هاي علامت‌دار ويلكاكسون

Wilcoxon signed ranks test

ترتيبي يا فاصله‌اي

14

آزمون مك نمار

McNemar

طبقه‌اي

15

تحليل واريانس يكطرفه با اندازه‌گيري مكرر

one-way repeated measures ANOVA

نرمال و فاصله‌اي

يك متغير مستقل (دو سطح يا بيشتر)

(گروه هاي وابسته و تطبيق يافته)

16

آزمون فريدمن

Friedman test

ترتيبي يا فاصله‌اي

17

رگرسيون لوژستيك با اندازه‌گيري مكرر

repeated measures logistic regression

طبقه‌اي

18

تحليل واريانس عاملي

factorial ANOVA

نرمال و فاصله‌اي

       دو متغير مستقل يا بيشتر

       (گروه هاي مستقل)

19

رگرسيون لوژستيك عاملي

factorial logistic regression

طبقه‌اي

   

20

تحليل همبستگي

correlation

نرمال و فاصله‌اي

يك متغير مستقل (فاصله‌اي)

21

رگرسيون خطي ساده

simple linear regression

22

رگرسيون ناپارامتري

non-parametric regression

ترتيبي يا فاصله‌اي

23

رگرسيون لوژستيك ساده

simple logistic regression

طبقه‌اي

24

رگرسيون چندگانه

multiple regression

نرمال و فاصله‌اي

يك متغير مستقل يا بيشتر (فاصله‌اي)

يك متغير مستقل يا بيشتر (طبقه‌اي)

25

تحليل كواريانس

analysis of covariance

26

رگرسيون لوژستيك چندگانه

multiple logistic regression

طبقه‌اي

27

تحليل تشخيصي

discriminant analysis

28

تحليل واريانس يكطرفه چند متغيره

one-way MANOVA

نرمال و فاصله‌اي

يك متغير مستقل (دو سطح يا بيشتر)

(گروه هاي مستقل)

دو متغير يا بيشتر

29

رگرسيون خطي چندگانه چند متغيره

multivariate multiple linear regression

نرمال و فاصله‌اي

دو متغير مستقل يا بيشتر

دو متغير يا بيشتر

30

تحليل همبستگي كانوني

canonical correlation

نرمال و فاصله‌اي

صفر متغير مستقل

دو متغير يا بيشتر

31

تحليل عاملي

factor analysis

نرمال و فاصله‌اي

صفر متغير مستقل

دو متغير يا بيشتر

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: