معرفی نرم افزارهای معادلات ساختاری

با استفاده از این نرم افزارها معادلات ساختاری را پیاده‌سازی و تحلیل و بررسی کنید.

معرفی نرم افزارهای معادلات ساختاری

معرفی نرم افزارهای معادلات ساختاری

 

معرفی نرم افزار لیزرل LISREL :

معرفی نرم افزار AMOS :

معرفی نرم افزار PLS :

معادلات ساختاری با eqs

معادلات ساختاری با mplus

معادلات ساختاری با mx

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: