انتخاب آزمون آماری بر اساس تعداد متغیرها

ما در جدول‌های زیر انتخاب صحیح آزمون آماری را با توجه به نوع و تعداد متغیرها و تعداد گروه‌ها برای شما توضیح داده‌ایم.

انتخاب آزمون آماری بر اساس تعداد متغیرها

انتخاب آزمون آماری بر اساس تعداد متغیرها

 

آزمون‌های آماری برای مدل‌های با دو متغیر وابسته و دو متغیر مستقل

رگرسيون خطي چندگانه چند متغيره

multivariate multiple linear regression

نرمال و فاصله‌اي

 
 

آزمون‌های آماری برای مدل‌های با دو متغیر وابسته و صفر متغیر مستقل

تحليل همبستگي كانوني

canonical correlation

نرمال و فاصله‌اي

تحليل عاملي

factor analysis

نرمال و فاصله‌اي

 
 
آزمون‌های آماری برای مدل‌های با دو متغیر وابسته و یک متغیر مستقل
 

تحليل واريانس يكطرفه چند متغيره

one-way MANOVA

نرمال و فاصله‌اي

 
 
 آزمون‌های آماری برای مدل‌های با یک متغیر وابسته و دو متغیر مستقل
 

تحليل واريانس عاملي

factorial ANOVA

نرمال و فاصله‌اي

رگرسيون لوژستيك عاملي

factorial logistic regression

طبقه‌اي

 
 

آزمون‌های آماری برای مدل‌های با یک متغیر وابسته و صفر متغير مستقل (يك جامعه)

معادل فارسي

ابزار ها

وضعيت متغيرهاي وابسته

آزمون t يك نمونه‌اي

one sample t-test

نرمال و فاصله‌اي

آزمون ميانه

one sample median

ترتيبي يا فاصله‌اي

آزمون دو جمله‌اي

binomial test

طبقه‌اي

آزمون نيكويي برازش كاي-دو

Chi-square goodness of fit

طبقه‌اي

                           
   

آزمون‌های آماری برای مدل‌های با یک متغیر وابسته و يك متغير مستقل

آزمون t دو نمونه‌اي

independent 2-sample t-test

نرمال و فاصله‌اي

آزمون مان-ويتني ويلكاكسون

Wilcoxon-Mann Whitney test

ترتيبي يا فاصله‌اي

آزمون كاي-دو

Chi-square test

طبقه‌اي

آزمون دقيق فيشر

Fisher's Exact test

تحليل واريانس يكطرفه

one-way ANOVA

نرمال و فاصله‌اي

آزمون كروسكال واليس

Kruskal Wallis

ترتيبي يا فاصله‌اي

آزمون كاي-دو

Chi-square test

طبقه‌اي

آزمون t زوجي

paired t-test

نرمال و فاصله‌اي

آزمون رتبه‌هاي علامت‌دار ويلكاكسون

Wilcoxon signed ranks test

ترتيبي يا فاصله‌اي

آزمون مك نمار

McNemar

طبقه‌اي

تحليل واريانس يكطرفه با اندازه‌گيري مكرر

one-way repeated measures ANOVA

نرمال و فاصله‌اي

آزمون فريدمن

Friedman test

ترتيبي يا فاصله‌اي

رگرسيون لوژستيك با اندازه‌گيري مكرر

repeated measures logistic regression

طبقه‌اي

 

 

حليل همبستگي

correlation

نرمال و فاصله‌اي

رگرسيون خطي ساده

simple linear regression

رگرسيون ناپارامتري

non-parametric regression

ترتيبي يا فاصله‌اي

رگرسيون لوژستيك ساده

simple logistic regression

طبقه‌اي

رگرسيون چندگانه

multiple regression

نرمال و فاصله‌اي

تحليل كواريانس

analysis of covariance

رگرسيون لوژستيك چندگانه

multiple logistic regression

طبقه‌اي

تحليل تشخيصي

discriminant analysis

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: