انواع داده‌های تحقیق

برای آشنایی با انواع داده‌های تحقیق مقاله زیر را مطالعه کنید.

انواع داده‌های تحقیق

انواع داده‌های تحقیق

داده‌ھای کمی: مانند قد، وزن يا سن درجه بندی مي شوند و به ھمین دلیل قابل اندازه گیری می باشند.

داده‌ھای کمی نیز خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند:

الف: داده ھای فاصله ای (data Interval)

ب: داده ھای نسبتی((data Ratio      

 -داده‌ھای فاصله‌ای: به عنوان مثال داده‌ھایی که متغیر) IQ ضریب ھوشی) را در پنج نفر توصیف می‌کنند عبارتند از: ٨٠ ، ١١٠ ،٧٥ ،٩٧ و ١١٧ ،چون این داده‌ھا عدد ھستند پس داده‌ھای ما کمی‌اند اما می‌دانیم که IQ نمی‌تواند صفر باشد و صفر در اینجا فقط مبنایی است تا سایر مقادیر IQ در فاصله‌ای منظم از صفر و یکدیگر قرار گیرند پس این داده‌ھا فاصله‌ای‌اند.

داده‌ھای نسبتی: داده‌ھای نسبتی داده‌ھایی ھستند که با عدد نوشته می‌شوند اما صفر آنھا واقعی است. اکثریت داده‌ھای کمی این گونه‌اند و حقیقتاً دارای صفر ھستند .به عنوان مثال داده‌ھایی که متغیر طول پاره خط بر حسب سانتی متر را توصیف می کنند عبارتند از: ٢٠ ،١٥ ،٣٥ ،٨ و ٢٣ ،چون این داده‌ھا عدد ھستند پس داده‌ھای ما کمی‌اند و چون صفر در اینجا واقعاً وجود دارد این داده نسبتی تلقی می‌شوند.

داده‌ھای کیفی: مانند جنس، گروه خونی يا ملیت فقط دارای نوع ھستند و قابل بیان با استفاده از واحد خاصی نیستند. داده‌ھای کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می‌شوند:

 الف: داده‌ھای اسمی (data Nominal)

ب: داده‌ھای رتبه ای (data Ordinal)

داده‌ھای رتبه‌ای: Ordinal مانند کیفیت درسی یک دانش آموز (ضعیف، متوسط و قوی) و یا رتبه بندی ھتل‌ھا ( یک ستاره، دو ستاره (

داده‌ھای اسم: nominal که مربوط به متغیر يا خواص کیفی مانند جنس يا گروه خونی است و بیانگر عضويت در يک گروھا category خاص می‌باشد. (داده مقوله‌ای(

منبع: (جمال الدین طبیبی و همکاران، تدوین پایان‌نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی، 1398)

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: