ویژگی‌های یک عنوان پژوهشی مطلوب

برای اینکه بدانید یک عنوان پژوهشی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد به مقاله زیررا مطالعه کنید.

ویژگی‌های یک عنوان پژوهشی مطلوب

ویژگی‌های یک عنوان پژوهشی مطلوب

 • کوتاه، رسا و ساده باشد

 • مشخص کننده مفهوم کلی محتوای پژوهش و متناسب با موضوع باشد

 • عقیده و نظریه ثابت و قاطعی را اعلام نکند

 • جدید بوده و تکراری نباشد

 • ملاحظات اخلاقی در تدوین آن رعابت شده باشد

 • بیش از دو مفهوم کلیدی را در بر نداشته باشد

 • کلی نبوده و قلمرو محدودی پوشش دهد

 • دربرگیرنده واژه‌ها و عبارت اختصاری نباشد

 • حتی المقدور واژه‌های انگلیسی  نداشته باشد

 • دربرگیرنده واژه‌ها و عبارتی که بار ارزشی دارند، نباشد

 • عاری از پیش داوری و جهت‌گیری باشد

 • از نظر مدت زمان لازم برای اجرا ، منطقی باشد.

 • برای سازمان و پژوهشگر انجام پژوهش به صرفه و صلاح باشد

 • از نظر جمله بندی و رعایت دستور زبان و قواعد نگارش فارسی، مشکلی نداشته باشند.

همچنین ببینید: انتخاب موضوع مقاله

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: