تهیه گزارش تحقیق

برای آشنایی با چگونگی روش تهیه گزارش تحقیق خود می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

تهیه گزارش تحقیق

تهیه گزارش تحقیق

 

سهیم کردن دیگران دریافته‌های پژوهش، آخرین فرایند پژوهشی است. به عنوان یک پژوهشگر وظیفه شما این است که حاصل کوشش‌های خود را خواه مثبت و خواه منفی برای استفاده دیگران گزارش کنید. در اغلب موارد، سهیم کردن دیگران در تحقیق فقط از راه تهیه گزارش پژوهشی کامل میسر است. این گزارش ممکن است بر اساس الگوی زیر تهیه و تنظیم شود:

بخش اول: مقدمه و بیان مسئله

 1. مقدمه
 2. مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
 3. بیان مسئله
 4. بیان هدف
 5. بیان فرضیه
 6. تعریف مفاهیم به صورت عملیاتی

بخش دوم: روش اجرای تحقیق

 1. آزمودنیها
 2. طرح پژوهشی
 3. ابزار اندازه‌گیری
 4. روش جمع آوری اطلاعات

بخش سوم: بحث و نتایج

 1. یافته‌های پژوهش
 2. بحث درباره یافته‌ها
 3. محدودیتها
 4. پیشنهاد‌ها و کاربرد‌ها

بخش چهارم: خلاصه و نتیجه‌گیری

 1. منابع
 2. ضمایم

الگوی رساله نویسی

مواد  مقدماتی

 1. صفحه عنوان
 2. تشکر و قدر دانی
 3. فهرست مطالب
 4. فهرست جداول
 5. فهرست اشکال و نمودار‌ها

فصل اول: مقدمه

 1. مقدمه
 2. طرح مسئله
 3. طرح هدف
 4. طرح فرضیه
 5. تعریف عملیاتی واژه‌ها

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

 1. منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
 2. بیان عقاید و نظرهای مربوط به موضوع مورد تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 1. جامعه
 2. نمونه و روش نمونه‌گیری
 3. ابزار اندازه‌گیری و نحو اجرای آن
 4. طرح تحقیق

فصل چهارم تجزیه و تحلیل

 1. تجزیه و تحلیل توصیفی
 2. تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای
 3. تجزیه و تحلیل علیت

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بیان پیشنهاد‌ها و محدودیت‌ها

 1. بیان مسئله، روش اجرا و یافته‌ها به صورت خلاصه
 2. نتیجه‌گیری
 3. محدودیت‌ها
 4. پیشنهاد‌ها

ضمایم و منابع

 1. فهرست کلیه منابع مورد استفاده
 2. ضمایم

منبع: (علیرضا ملائی،درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، 1386)

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: