معرفی رشته کشاورزی گرایش زیست شناسی گیاهی

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش زیست شناسی گیاهی را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته کشاورزی گرایش زیست شناسی گیاهی

رشته زیست‌شناسی، دارای گرایش‌های مختلفی است از جمله :

زیست‌شناسی دریا، زیست‌شناسی گیاهی، زیست‌شناسی ملکولی و .... از تلفیق دو رشته زیست‌شناسی و گیاه‌شناسی، گرایش زیست‌شناسی گیاهی یا گیاه‌شناسی بوجود می‌آید که همانطور که از نامش پیداست به پایه زیستی تکامل گیاهی می‌پردازد.

به نوعی می‌توان گرایش زیست‌شناسی گیاهی را پایه و مادر سایر گرایش‌های کشاورزی و گیاه‌شناسی دانست چراکه با مطالعه مکانیسم زیستی تکتیر و تولید بذر و گیاهان و میوه‌های آن‌ها، بستر تحقیقاتی لازم برای تغییرات ژنتیکی و اصلاحات بهینه ژنومی گیاهی را برای اصلاح نباتات فراهم می‌آورد.

رشته زیست‌شناسی گیاهی از زیرمجموعه‌هایی مانند : گیاه‌شناسی عمومی، زیست‌شناسی گیاهی کاربردی ، تکامل گیاه اکولوژی، ژنتیک‌گیاهی و اصلاح‌نژاد، فیزیولوژی گیاه ، توسعه و زیست‌شناسی ملکولی نیز تشکیل شده است . همچنین زیست‌شناسی گیاهی را می‌توان پایه ایجاد و توسعه علم گیاهان دارویی و طب سنتی هم دانست.

گرایش زیست گیاهی، خود مشتمل بر سه زیرگرایش است که عبارتند از :

  • زیست‌شناسی سلولی و تکوینی

  •  زیست‌شناسی سیستماتیک و بوم شناسی

  •  زیست‌شناسی فیزیولوژی

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته کشاورزی زیست شناسی گیاهی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Annual Review of Plant Biology

19,024

18.918

0.016900

CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY

13,733

7.508

0.021650

Journal of Integrative Plant Biology

4,282

3.824

0.006640

BMC PLANT BIOLOGY

11,485

3.670

0.021270

PLANT BIOLOGY

4,911

2.393

0.006030

FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY

5,241

2.327

0.004830

JOURNAL OF PLANT BIOLOGY

1,115

1.254

0.001440

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و علمی پژوهشی داخلی رشته کشاورزی گرایش زیست‌شناسی گیاهی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

گیاه پزشكی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانش گیاه پزشكی ایران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهار زیستی در گیاه پزشكی

مو سسه تحقیقات گیاه پز شكی

زیست شناسی گیاهی ایران

دانشگاه الزهرا

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته کشاورزی گرایش زیست شناسی گیاهی عبارتند از :

 
 آلودگی
 
آبسیزیک اسید
 
آبیاری  
 
آتروپین
 
آت‌اکولوژی
 
آذربایجان غربی
 
آرابیدوپسیس
 
آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)  
 
آربورئوم
 
آرتمیزینین
 
آرسنیک
 
آرسنیک اسید 
 
آزمون کمّی 
 
آسپرژیلوس نیجر  
 
آسکوربات پراکسیداز 
 
آسیب نوری
 
آغازش تک جهتی
 
آفتابگردان  
 
آلاینده‌های نفتی  
 
آلایندگی 
 
آلفا  
 
آلفا آمیلاز  
 
آلفا-نفتالین استیک اسید  
 
آللوپاتی
 
آللوکمیکال‌ها 
 
آلودگی آب  آلودگی نفتی 
 
آلودگی نفتی  
 
آلودگی نفت‌خام 
 
آلومینیم  
 
آمورفا  
 
آمورفا-4و11- دی ان سینتاز 
 
آناتومی
 
آنافیتو
 
آنالیز ساختاری
 
آنتوسیانین
 
آنتوژنی گل 
 
آنتو‍ژنی 
 
آنتی‌اکسیدان
 
آنتی‌اکسیدان غیرآنزیمی  
 
آنتی‌اکسیدان‌های غیر آنزیمی  
 
آنزیم
 
آنزیم آنتی‌اکسیدان 
 
آنزیم رونوشت بردار معکوس 
 
آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز  
 
آوند چوبی 
 
آوندآبکش
 
آویشن  
 
آویشن کوهی (Thymus kotschyamus) 
 
آپی‌ژنین 
 
ااگزالات کلسیم 
 
اتانول آمین  
 
ارتفاع بالا 
 
اردبیل  ارغوان  
 
ارقام بومی
 
ارمک  
 
اسانس  
 
استاتوسیت  
 
استان خوزستان  
 
استان مازندران  استبرق
 
استخراج در جا  
 
استویا
 
استویوزید  اسید آلی  
 
اسطوخودوس
 
اسمولیت
 
اسپرس
 
اسپور
 
اسکوالن سینتاز
 
اسکوپولامین
 
اسید آلی
 
اسیدهای‌آمینه آزاد
 
اسید‌سالیسیلیک
 
اسیمیلاسیون نیتروژن  
 
اشعه فرابنفش
 
اشکال زیستی  
 
اصفهان  
 
افراتخته  
 
الئوروپین
 
القای سیستم آنتیاکسیدانی
 
القای کالوس
 
الکتروفورز
 
الگوی بیان ژن  
 
الگوی پروتئینی  
 
الیسیتورهای قارچی پ
 
امواج فراصوت
 
انبارداری  
 
انباشتگی  
 
انتشار جغرافیایی  
 
انتقال مجدد کربن  
 
انتقال ژن  
 
انجیر
 
اندام‌زایی  
 
اندوسپرم 
 
اندوفیت 
 
انگور  
 
اویارسلام  
 
اپی‌فیلی 
 
اکتو میکوریز  
 
اکسید روی 
 
اکسید مس 
 
اکسید نیتریک  
 
اکسیداسیون نوری
 
اکولوژی (بوم‌شناسی)
 
ایرانی-تورانی 
 
ایزوترم  
 
ایزوتیوسیانات  
 
بابونه
 
بابونه آلمانی
 
بادام (Prunus dulcis L.)  
 
بادام‌زمینی
 
بادرنجبویه  
 
بادرود  
 
بادمجان
 
باززایی
 
باززایی درون شیشه 
 
بامیه
 
بانک بذر خاک
 
بتائین‌آلدهید‌دهیدروژناز 
 
بتاکاروتن  
 
بخش Malacothrix  
 
بررسی میکروسکوپی  
 
برف  
 
برنج 
 
برگ
 
بساک
 
بقاء  
 
بلادون  
 
بلوغ رویان  
 
بن سرخ  
 
بنزیل آمینو پورین   
 
بنه زعفران  
 
بهینه‌سازی 
 
بیان موقت  
 
بیان ژن 
 
بیان ژن موقت  
 
بیش انباشت
 
بیشینة عملکرد فتوسیستم II  
 
بیماری سپتوریوز  
 
تاتوره تماشایی  
 
تاج خروس  
 
تار ابریشمی
 
تالاب انزلی  
 
تاکسول  
 
تایروزیناز  
 
تبادلات گازی
 
تجزیة کلاستر
 
تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)  
 
تجزیۀ مؤلّفه‏‏های اصلی  تجمع
 
تجمع دهندگی  
 
تجمع فلز  
 
تحلیل تشخیص  
 
تحلیل تطبیقی قوس‌گیری شده (DCA)  
 
تحلیل گونه‌های شاخص دو طرفه  
 
تحمل به خشکی 
 
تخریب زیستی 
 
تراریخت 
 
ترانسفراز  
 
ترب شیر (Leontice L.) 
 
تربچه (Raphanus sativus L.) 
 
ترشک 
 
ترهالوز
 
تروپان آلکالوئید  
 
ترکیبات آنتی‌اکسیدان
 
ترکیبات فرار
 
تریتیکاله
 
تزئینات دانه  
 
تزریق اگروباکتریوم  
 
تشریح
 
تعداد و عملکرد غده 
 
تعدیل اسمزی 
 
تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.)  
 
تغذیه
 
تغذیه سیلیکون  
 
تغییرات فصلی  
 
تلقیح میکوریزایی  
 
تمکن  
 
تنش آبی 
 
تنش اکسیداتیو  
 
تنش خشکی 
 
تنش خشکی انتهای فصل  
 
تنش دمای پایین 
 
تنش سرب 
 
تنش سرما
 
تنش شوری  
 
تنش کادمیوم
 
تنش کم آبی  تنش محیطی  
 
تنش‌های ‌غیر زیستی  
 
تنظیم کننده‌های رشد
 
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی
 
تنوع درون گونه‌ای 
 
تنوع زیستی گیاهی  
 
تنوع گونه‌ای  
 
تنوع ‌‌عملکردی ‌‌گیاهی  
 
توالی نشانه پپتیدی
 
توالی هدف ـ الگو
 
توان آنتی‌اکسیدانی  
 
توتون
 
توت‌فرنگی
 
تورانی  
 
تولید کالوس 
 
توپوگرافی و تنوع زیستی گیاهی 
 
تویسرکان  
 
تکثیر
 
تکثیر درون شیشه‌ای
 
تکوین
 
تکوین گل
 
تیره حبوبات (Fabaceae)  
 
تیره خشخاش
 
تیروزین آمونیالیاز  
 
تیمار منیزیم  
 
تیمار هورمونی  
 
تیمول 
 
ثابت‌های میکائیلیس
 
جداسازی ژن
 
جذب  
 
جذب عناصر  
 
جغرافیای گیاهی  
 
جلبک Cystoseira indica 
 
جلبک تک‌سلولی
 
جنس خشخاش
 
جنگل حفاظت شده خیبوس  
 
جنگل‌های جلگه‌ای
 
جنین رسیده
 
جنین‌زایی سوماتیکی  
 
جو  
 
جو دوسر
 
جوانه انتهایی
 
جوانه‏زنی بذر 
 
جیبرلین  
 
جیبرلیک اسید 
 
حاصلخیزی خاک  
 
حفاظت نوری
 
حمله ویروس  
 
حوزه آبخیز نوژیان
 
خارشتر  
 
خالص‌سازی 
 
خامه
 
خاموش‌شدگی غیرفتوشیمیایی
 
خاک آلوده
 
خراسان -کپه داغ
 
خرما  
 
خشخاش ایرانی
 
خشکی
 
داده‌های فلوریستیک  
 
دالاهو  
 
دانة گرده  
 
دانه گرده 
 
دانه گرده  
 
دانه‌رست گیاه برنج  
 
دهیدروژناز
 
دور آبیاری  
 
دونالیلا ویریدیس
 
دی ان سینتاز  
 
دی اکسید تیتانیوم  
 
دیاتومه‌ها
 
دیوارۀ سلولی  
 
دیپلوستمونی 
 
ذخیره‌گاه جنگلی سی‌سنگان  
 
ذرت  
 
ربادیوزید A 
 
رسته‌بندی  
 
رشد  
 
رقم قوسی
 
رنگدانه‌ها 
 
رنگدانه‌های فتوسنتزی  
 
رنگیزه
 
رنگیزه فتوسنتزی 
 
رنگ‌زدایی  
 
روتین  
 
روش ریزپرتابی
 
روغن تزیادی آهن  
 
رویش قطری یقه
 
رویشگاه  
 
رُز چند رنگ 
 
ریحان  
 
ریخت‌شناسی  
 
ریز ریخت شناسی  
 
ریزازدیادی
 
ریزبنه 
 
زاگرس  
 
زردآلو 
 
زغال فعال  
 
زنده‌مانی
 
زوال تسریع شده و قندهای احیایی  
 
زیتون (Olea europaea L.)  
 
زیست پالایی  
 
ساختار  
 
ساختار آناتومی  
 
ساختار تشریحی  
 
سازوکار‌های دفاعی
 
سازگاری
 
سالیسیلیک‌اسید (SA) 
 
سدیم نیترو پروساید  
 
سرب
 
سرخدار (Taxus sp.)  
 
سرعت تعرق  
 
سرعت فتوسنتز  
 
سلنات سدیم  
 
سمیت
 
سمیّت روی
 
سن برگ  
 
سنبل آبی  
 
سنجش فعالیت GUS  
 
سودوموناس
 
سوپراکسید دیسموتاز
 
سوکروز  
 
سویا  
 
سپستان  
 
سکوسترین آهن
 
سگ‌دندان (Pycnocycla)  
 
سیاه‌دانه
 
سیب
 
سیترنج  
 
سیتوکینین
 
سیستم با تمایل بالا  
 
سیستم جاروب‌کنندةROS  
 
سیلیکون 
 
سیمواستاتین
 
شاخص آمیختگی گونه  
 
شاخص تروفیک  
 
شاخص تمایز قطری
 
شاخص زاویه یکنواخت  
 
شاخص ساپروبیتی  
 
شاخص فیزیولوژیک  
 
شاخص کلروفیل  
 
شاخص‌های تنوع
 
شاخص‌های رشد
 
شاخص‌های فلورسانس کلروفیل  
 
شادابی 
 
شاهبیزک 
 
شاهی
 
شبکه آندوپلاسمی 
 
شدت نور 
 
شقایق سیاه 
 
شناسایی QTL  
 
شوری
 
شوک گرمایی 
 
شوید  
 
شکل زیستی  
 
شکل‌های زیستی 
 
شکوفایی کامل گل (Days after full bloom
 
شیرابه  
 
صفات تشریحی برگ 
 
صفات مورفولوژیک  
 
صفت‌های زیست‌توده  
 
صفت‌های ‌‌ساختاری 
 
صنوبر  
 
ضایعات کشاورزی  
 
طول روز کوتاه
 
طول ریشه  
 
ظرفیت آنتی‌اکسیدانی 
 
عادت به سرما  
 
عامل انتقال 
 
عروسک پشت پرده
 
عصاره آبی 
 
عملکرد فتوشیمیایی  
 
عملکرد میوه
 
عملکرد کوآنتوم فتوشمیایی  
 
عملکرد گل
 
عناصر پرمصرف 
 
غازایاقی 
 
غده روغنی  
 
غده‌چه
 
غده‌چه سیب‌زمینی  
 
غلظت عناصر معدنی  
 
فتوسنتز  
 
فعالیت ضد میکروبی 
 
فقدان گلبرگ  
 
فلاونوئید 
 
فلاونول
 
فلز سنگین
 
فلزات سنگین 
 
فلزات سنگین و گیاه دارویی  
 
فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L.)  
 
فلور 
 
فلورسئین ‌دی ‌استات
 
فلوریستیک  
 
فلوسایتومتری
 
فندق
 
فنل
 
فنل کل
 
فنل‌ها
 
فنولوژی  
 
فنیل آلانین آمونیالیاز
 
فنیل پروپانوئید 
 
فیتولاکا  
 
فیلوتاکسی
 
فیلوژنی 
 
قند نامحلول  
 
قندهای غیرساختاری
 
قندهای محلول  
 
لاکتون  
 
لایه‌ تغذیه‌ای (تاپی) 
 
لرستان  
 
لرگ  لیزین  
 
لوبیا
 
لیسیانتوس
 
لیلکی
 
لیموترش  
 
لیمونن‌سنتاز ت
 
لیپید  
 
لیگنان  
 
مالون دی آلدهید
 
مایکوریزا
 
متیل جاسمونات
 
متیل ژاسمونات  
 
مجرای ترشحی 
 
محتوای آب نسبی  
 
محتوای نسبی آب
 
محتوای کلروفیل  
 
محتوای یونی 
 
محدودیت آبی 
 
محصولات فرعی  
 
محصولات ‌‌فرعی مراتع 
 
مدل جمعی تعمیم‌یافته  
 
مراتع کوهستانی ارومیه  
 
مراحل رشد  
 
مراحل رویشی سویا  
 
مراحل مختلف رویش
 
مراحل نموی گیاه
 
مرزه  
 
مرکبات  
 
مریستم شاخه
 
مقدار نسبی آب
 
مناطق مرطوب
 
منگنز
 
مهار نوری موقتی
 
مواد جامد محلول  
 
مواد فنلی (تاننی)  
 
مگاسپورزایی
 
میتوز  
 
میدان مغناطیسی  
 
میوه پوک  ناحیه AP2  
 
میکوریز
 
میکوریز آربوسکولار
 
نارنج  
 
نارنگی  
 
نانو ذرات
 
نانوذرات فرّیتین 
 
نانوکلات پتاسیم 
 
نخل خرما  
 
نخود  
 
نسبت هورمون‌ها  
 
نشانگر مولکولی CDDP 
 
نشانگر پروتئینی
 
نشانگرهای آنزیمی  
 
نعناع سبز  
 
نعناع فلفلی  
 
نفوذپذیری غشا  
 
نمو
 
نمو غیرطبیعی  
 
نمو گل  
 
نور 
 
نوروزک (Salvia leriifolia)  
 
نوسان روزانه  
 
نکروزه شدن  
 
نیلک  
 
نیمه‌پوک
 
نیکل
 
هرباسئوم 
 
هفتادقله  
 
همبستگی
 
همزیستی قارچی
 
همسانه‌سازی
 
هم‌پوشانی  
 
هورمون D-4 و 2  
 
هورمون‌های گیاهی
 
هوگلند
 
هپاتیت ب  
 
هیدروژن سولفید  
 
هیدروکسی تیروزول
 
هیدروکسیلاز  
 
وانیلین  
 
واکوئل
 
وزن خشک
 
وکتورهای جفتی  
 
ویروس Y 
 
ویژگی‌های زراعی  
 
ویژگی‌های فتوسنتزی
 
پاداکسایشی  
 
پاراکوات 
 
پالایشگاه نفت  
 
پاکلوبوترازول
 
پاکلی‌تاکسل 
 
پایداری غشای سلولی   
 
پایه
 
پتاسیم
 
پراکسید هیدروژن
 
پراکسیداز
 
پراکسیداسیون لیپید
 
پراکنش جغرافیایی  
 
پرایمینگ
 
پرتو UV  
 
پرتو UV-B ا
 
پرتو فرابنفش  
 
پروانش  
 
پروتئاز
 
پروتئین برگ 
 
پروتئین نوترکیب  
 
پروتئین کل  
 
پروتئین‌ها  
 
پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر
 
پروتئین‌های شبه کلسی‌نورین B  
 
پرولین  
 
پریکارپ
 
پساب نساجی 
 
پسته  
 
پسته احمد آقایی
 
پسته وحشی  
 
پسماند شهری
 
پلاستید  
 
پلی ساکاریدهای خارج سلولی 
 
پلی ‌اتیلن گلیکول  
 
پلی‌آمین  
 
پلی‌فنل اکسیداز
 
پنبه
 
پودوفیلوتوکسین
 
پوشش گیاهی  پوشش‌‌گیاهی
 
پیاز   
 
پیری
 
پیری بذر
 
پیشبر اختصاصی 
 
پیش‌تیمار آبی
 
پیش‌تیمار بذر  
 
پیش‌تیمار سرما ا
 
چادگان  
 
چای  
 
چای ترش
 
چتریان
 
چمچه
 
ژن AUX1  
 
ژن GUS  
 
ژن گزارشگر GUS 
 
ژنوم  
 
کائورنوئیک اسید 13-هیدروکسیلاز  
 
کاتالاز  
 
کادمیوم 
 
کارآیی بهره‌وری 
 
کارآیی جذب 
 
کارآیی فتوسیستم II  
 
کاربرد خاکی یدات
 
کاروتنوئید  
 
کاریوتیپ
 
کاریولوژی 
 
کال‌زایی  
 
کاکوتی کوهی
 
کتان سفید 
 
کروم سه ظرفیتی  
 
کروموزوم
 
کزاز
 
کشت درون شیشه 
 
کشت درون شیشه‌ای 
 
کشت درون‌شیشه‌ای 
 
کلرات ب
 
کلرومکوآت  
 
کلروپلاست توت فرنگی  
 
کلزا
 
کلسیم
 
کوئرستین  
 
کودهای زیستی  
 
کوه شهباز 
 
کوه نوا 
 
کوه‌های کرکس  
 
کیتوزان و لیگنان
 
کیسه رویانی  
 
کینتیک جذب 
 
گئوم 
 
گاوزبانیان ] 
 
گایاکول پراکسیداز
 
گرده‌شناسی
 
گردو 
 
گل شکافته (Michauxia laevigata)  
 
گل کاغذی
 
گلابی  
 
گلایسین بتائین 
 
گلوتاتیون اس
 
گلوتاتیون اس-ترانسفراز  
 
گلوموس (Glomus)  
 
گل‌آذین کپه
 
گل‌دهی 
 
گندم
 
گوجه‌فرنگی
 
گونه‌های اکسیژن فعال
 
گیاه دارویی 
 
گیاه دارویی استویا 
 
گیاه ذرت  
 
گیاه روغنی  
 
گیاه ریحان  
 
گیاه شاهدانه  
 
گیاه شاهی (Lepidium sativum)  
 
گیاه فراسیون 
 
گیاه مهاجم ب
 
گیاه کلم قرمز  
 
گیاه گوجه‌فرنگی
 
گیاهچه درون شیشه 
 
گیاه‌پالایی  
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

 

معرفی رشته کشاورزی گرایش زیست شناسی گیاهی
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 244 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×