معرفی رشته ادبیات انگلیسی

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته ادبیات انگلیسی درمقاله زیر بیان شده است.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته ادبیات انگلیسی

 

رشته ادبیات در مورد همه زبان های دنیا یکی از مهمترین و ریشه ای ترین رشته های دانشگاهی است که تحقیقات در مورد زبان، ساختار، گرامر و پیشرفت و زنده نگه داشتن زبان تا حد زیادی به مطالعات آکادمیک در این رشته در مقاطع مختلف تحصیلی و کارهای پژوهشی در پژوهشکده ها وابسته است. از بین زبان های مختلف، رشته زبان انگلیسی به دلیل وسعت و اهمیت و میزان استفاده، یکی از مهمترین زبان های دنیا محسوب می شود. لذا بر این اساس رشته ادبیات انگلیسی را می توان از مهمترین رشته های دانشگاهی به حساب آورد. بازار کار این رشته هم از وسیع ترین بازارهای کاری محسوب می شود علاوه بر تدریس و پژوهش در این رشته، شاخه های جدید شغلی نظیر تولید محتوا هم از شغل های حرفه ای مربوط به این رشته به حساب می آیند.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته ادبیات انگلیسی آورده شده است :

 

 Full Journal Title

 Total Cites

 Journal Impact Factor

 Eigenfactor Score

 English Language & Linguistics

269

0.750

0.000570

 Language and Literature

313

0.692

0.000220

 English World-Wide

 224

0.609

0.000400

 English Today

365

0.533

0.000210

 English in Education

108

0.469

0.000150

 World Englishes

1,159

0.934

0.000930

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی ادبیات انگلیسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

نقد زبان و ادبیات خارجی

دانشگاه شهید بهشتی

Journal of Applied Linguistics and Applied Literature

دانشگاه تبریز

مجله پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی 

دانشگاه تهران

پژوهش‌های نوین در مطالعات زبان انگلیسی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات انگلیسی عبارتند از :

 
 آزمون خواندن درک مطالبEFL
 
 آزمون های خواندن- درک مطلب
 
 آزمون های و شنیداری
 
 آزمون پر مخاطره
 
 آزمون کتاب باز
 
 آزمون کتاب بسته
 
 آزمون گستره شنیداری
 
 آزمونهای کلاسی
 
 آسانی متون
 
 آموزش با شعر و غیر شعر
 
 آموزش بر مبنای دیالکتیکی
 
 آموزش بینافرهنگی
 
 آموزش تمایز یافته
 
 آموزش تولید محور
 
 آموزش داده محور
 
 آموزش زبان انگلیسی
 
 آموزش فراشناخت
 
 آموزش فراشناختی
 
 آموزش معلمان
 
 آموزش نگارش راهبردمحور
 
 آموزش و پرورش انتقادی
 
 آموزش پردازشی
 
 آموزش کار-محور
 
 آموزش کثرت گرا
 
 آنگیزه
 
 آگاهی برانگیزی
 
 آگاهی زبانی
 
 آگاهی زبانی معلم
 
 آگاهی فراشناختی
 
 آگاهی معلمان
 
 آیلتس
 
 اثربخشی روش یادگیری
 
 اجزای نگارش
 
 اداره آموزش و پرورش
 
 ادب
 
 ادبیات فراری
 
 ارائه اطلاعات متنی
 
 ارتباطات بینافرهنگی
 
 ارجاع بین متنی
 
 ارزشیابی
 
 ارزشیابی تشخیصی
 
 ارزشیابی تکوینی
 
 ارزشیابی پلکانی
 
 ارزشیابی پویا
 
 ارزیاب
 
 ارزیابی دانش کاربردی زبان
 
 ارزیابی معلم
 
 ارزیابی مقاله
 
 ارزیابی مواد درسی
 
 ارزیابی همت
 
 ارزیابی پویا رایانه ای
 
 ارزیابی پویا گروه(G-DA)
 
 ارزیابی پویا(DA)
 
 ارزیابی پویای تداخلی
 
 ارزیابی پویای تعاملی
 
 ارزیابی پویای گروهی
 
 ارزیابی کتب درسی
 
 ازمون ورودی دکتری
 
 استراتژی درخواست
 
 استراتژی مدیریت کلاس درس
 
 استراتژی های یادگیری خود تنظیم
 
 استعاره
 
 استقلال زبان آموز
 
 استناددهی
 
 اسناد علی
 
 اشتراک خبرنامه
 
 اصطلاحات پیش ساخته
 
 اضطراب نگارش
 
 اعتبار
 
 اعتبار سنجی
 
 افعال چندبخشی
 
 الگوی استفاده از راهبردها
 
 الگوی برنامه درسی کثرت گرا
 
 امتناع
 
 انتخاب های زبانی
 
 انتظارات
 
 انگلیس زبان ها
 
 انگلیسی برای اهداف آکادمیک
 
 انگلیسی برای اهداف ویژه
 
 انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 
 انگیزش
 
 انگیزه معلم
 
 اورژانس
 
 اینترنت
 
 بازخورد
 
 بازخورد اصلاحی
 
 بازخورد اصلاحی معلم
 
 بازخورد اصلاحی نوشتار
 
 بازخورد تصحیحی
 
 بازخورد تصحیحی شفاهی
 
 بازخورد رایانه محور
 
 بازخورد شفاهی
 
 بازخورد شفاهی تصحیح گرانه
 
 بازخورد غیرهمزمان
 
 بازخورد فرازبانی
 
 بازخورد معلم
 
 بازخورد همسالان
 
 بازخورد کلاس درس
 
 بازخوردهای اصلاحی شفاهی
 
 باورها در مورد نوشتار
 
 بخش روش
 
 برجسته نویسی
 
 برجسته‌سازی متنی
 
 بررسی لحظه به لحظه
 
 برنامه آماری-ویدئویی الن
 
 برنامه درسی
 
 برنامه درسی کثرت گرا
 
 برنامه ریزی همزمان
 
 برنامه های دانشگاه فرهنگیان
 
 بلند فکر کردن
 
 بیان شفاهی
 
 تأثیر متقابل
 
 تاثیر آزمون
 
 تاریخی
 
 تبلیغات
 
 تجربه تدریس
 
 تجزیه و تحلیل متا گفتمان
 
 تجزیه و تحلیل گونه نوشتاری
 
 تحلیل نیازها
 
 تحلیل گفتمان انتقادی
 
 تحلیل گفتگو
 
 تخصص
 
 تخصیص
 
 تدریس اصولی دستور زبان
 
 تدریس مهارت های تفکر انتقادی
 
 تربیت معلم زبان دوم
 
 ترجمه
 
 ترجیح
 
 ترجیحات زبان آموزان
 
 تزهای کارشناسی ارشد
 
 تست تفکر انتقادی واتسون گلاسر
 
 تسلط
 
 تسک های گفتاری
 
 تشویق
 
 تصحیح خطا
 
 تعامل
 
 تفاوت فرهنگی
 
 تفاوتهای فردی
 
 تفکرانتقادی
 
 تمرکز بر شکل زبان
 
 تمرکز روی ساختار
 
 تمرکز روی معنا
 
 تمرکز- مصاحبه گروهی
 
 تمرین بازشناسی واژکها
 
 تناسب
 
 تناوب
 
 تنظیم EFL
 
 تنوع
 
 تنوع لغات
 
 توانش بینافرهنگی
 
 توسعه تدریجی
 
 توضیح مستقیم
 
 تکالیف طبقه بندی شده
 
 تکلیف نگارش استدلالی
 
 تیپ های شخصیتی
 
 جا به جا شونده
 
 جدولK.W.L
 
 جسارت
 
 جمله واره ربطی
 
 جنسیت
 
 حافظه فعال
 
 حذف
 
 حس مدیریتکلاسی معلم ها
 
 حفظ و ماندگاری
 
 خستگی شنیداری
 
 خطا
 
 خطاهای گرامری
 
 خواندن
 
 خواندن آزاد
 
 خواندن و درک مطلب
 
 خود اعتمادی
 
 خود تنظیم
 
 خود تنظیمی فراشناختی
 
 خودتنظیم راهبردی
 
 خودنظم‌بخشی
 
 خودکارآمدی
 
 خوشه های لغوی
 
 دانش آموزان عادی
 
 دانش آموزان کم شنوا
 
 دانش تخصصی نوشتاری
 
 دانش جزئی واژگان
 
 دانش قبلی (پیش زمینه)
 
 دانش واژگانی
 
 دانش پایه ای معلمان
 
 دانش کاربردی زبان بینابینی
 
 دانشجو معلمان زبان انگلیسی
 
 دانشجو-معلم
 
 دانشجویان ادبیات فارسی
 
 دانشجویان زبان انگلیسی
 
 درختهای متمرکز بر سؤال(IFT)
 
 درستی
 
 درک
 
 درک شنیداری
 
 درک شنیداری استنباطی
 
 درک شنیداری لفظی
 
 درک مطلب
 
 درک مطلب خواندن
 
 درگیری فعالیت محور
 
 دریافت ضمنی
 
 دستور زبان خروج
 
 دستور گفتاری
 
 دستوری
 
 دستکاری دشواری تکلیف
 
 دقت
 
 دقت دستوری
 
 دقت واژگانی
 
 دقت کلام
 
 دم
 
 دوره آموزشی
 
 دوره تربیت دبیر
 
 دوره مطالعه اولیه
 
 دوره های آموزش ضمن خدمت
 
 دوره پسا-روش تدریس
 
 دیدگاه ها
 
 ذهن کاوی
 
 راهبرد های تعاملی
 
 راهبرد­های یادگیری
 
 راهبردهای اجتماعی
 
 راهبردهای خواندن
 
 راهبردهای فرا اجتماعی
 
 راهبردهای فراشناختی
 
 راهبردهای یادگیری زبان
 
 راهکارهای ادب‌ورزی
 
 راهکارهای فراشناختی
 
 راهکارهای نگارشی
 
 رسانه
 
 رشته تحصیلی
 
 رشته تکنولوژی صنایع غذایی
 
 رشته دانشگاهی
 
 رشد حرفه ای
 
 رفتار بین فردی مربی
 
 رمزگردانی
 
 روایت ها
 
 روس تدریس
 
 روش
 
 روش ارائه داده
 
 روش تدریس
 
 روش تلویحی تدریس
 
 روش صریح تدریس
 
 روش پس آزمون
 
 روش یادگیری
 
 رویکرد مداخله ای
 
 رویکردهای آموزشی
 
 رگرسیون خطی
 
 رگرسیون لوجستیک
 
 زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی
 
 زبان آموزانEFL
 
 زبان اموزان اسیایی تبار
 
 زبان انگلیسی
 
 زبان تولیدی اصلاح شده
 
 زبان دوم
 
 زبانشناسی کاربردی
 
 زبانشناسی کاربردی انتقادی
 
 زبان‌آموزان رشته زبان انگلیسی
 
 زمان ارائۀ بازخورد تصحیح گرانه
 
 زمینه تحصیل
 
 زیست جهان
 
 سئوالات شفاهی
 
 ساختارهای نشاندار
 
 ساختارهای پرسشی زبان انگلیسی
 
 ساختگرایی
 
 سبک حسی
 
 سبک یادگیری تجربی
 
 سختگیری/آسانگیری
 
 سختی متن
 
 سر
 
 سرقت علمی
 
 سطح آگاهی
 
 سطح زبانی
 
 سن
 
 سنتز تحقیقات
 
 سواد آکادمیک
 
 سواد انتقادی
 
 سوالات خواندن انتقادی
 
 سوگیری
 
 سیاست های آموزشی
 
 شرایط برنامه ریزی
 
 شروع ادامه و خاتمه مذاکره
 
 شم معلمی
 
 شناختی
 
 صحت
 
 طراحی برنامه درسی
 
 طرح ارزیابی
 
 عدم انگیزش
 
 عذر خواهی
 
 علائم بصری
 
 علائم چندبعدی
 
 علائم کلامی
 
 علاقه به ارتباط برقرار کردن
 
 علوم کشاورزی
 
 عمق دانش واژگان
 
 عمق پردازش
 
 عملکرد اساتید دانشگاه
 
 عملکرد تدریس
 
 عملکرد در زبان دوم
 
 عملکرد شنیداری
 
 عملکرد صحبت کردن
 
 عملکرد نگارشی
 
 عنوان مقاله ها
 
 عواقب تست ها
 
 غیر انگلیسی زبان ها
 
 فرآیند های شناختی
 
 فرآیند یادگیری
 
 فراترکیب کیفی
 
 فرافرهنگ
 
 فراوانی
 
 فراکلام
 
 فراکلام راهنمایی
 
 فراگفتمان
 
 فراگیران زبان انگلیسی
 
 فراگیری تصادفی واژگان
 
 فراگیری زبان دوم
 
 فراگیری واژگان
 
 فسیل زدایی
 
 فسیل شدگی منظورشناختی
 
 فشردگی
 
 فصاحت کلام
 
 فعالیت های ادبیات محور
 
 فعالیت های رشد حرفه ای
 
 فعالیت گفتاری
 
 فعالیت‌های انتخابی
 
 فعالیت‌های تولیدی
 
 فعّالیت های آموزشی
 
 قابلیت خواندن
 
 قابلیت عملی
 
 لیست ای دابلیو ال
 
 لیست جی اس ال
 
 مبدا
 
 متون اقتصادی
 
 متون عمومی و تخصصی
 
 مجلات آموزش زبان انگلیسی
 
 مجلات غیرISI
 
 مجلاتISI
 
 محیط آموزشی
 
 محیط طبیعی
 
 مداخله‌ی راهبردی
 
 مدرسان زبان انگلیسی
 
 مدل میشرا وکهلر
 
 مدل چند وجهی راش
 
 مدل یادگیری در جمع
 
 مذاکرات هسته ای
 
 مربی
 
 مربیان
 
 مسیر
 
 مطالبات واژگانی
 
 مطالعه جی
 
 مطلعه دی
 
 معلم زبان
 
 معلم زبان انگلیسی
 
 معلم زبان خارجه
 
 معلمان زبان انگلیسی
 
 معلمان مجرب
 
 معلمان کم تجربه
 
 معلمین زبان انگلیسی
 
 مقالات
 
 مقالات آموزش زبان انگلیسی
 
 مقالات تحقیقی
 
 مقالات پژوهشی
 
 مقصد
 
 مقیاس نمره دهی
 
 مقیاس چند بعدی
 
 ملا
 
 ملیت یا قومیت
 
 منطقه مجاور رشد
 
 منظور شناسی
 
 مهارت زبانی
 
 مهارت شنیداری
 
 مهارت شنیدن در زبان دوم
 
 مهارت نوشتاری
 
 مهارت نوشتن
 
 مهارت گفتاری
 
 مهندسی برق
 
 موانع
 
 مودل ریدر
 
 موضع
 
 موضوع
 
 موضوعات اساسی
 
 موضوعات پژوهشی
 
 میزان درگیری
 
 میل ارتباطی
 
 ناحیه رشد تقریبی معلمان
 
 نشانه های تعاملی
 
 نشانگر تعاملی
 
 نشانگرهای ادب ورزی
 
 نظارت
 
 نظرات اساتید دانشگاه
 
 نظرات زبان آموزان
 
 نظریه اجتماعی-فرهنگی
 
 نظریه تعمیم پذیری
 
 نظریه فرهنگی-اجتماعی
 
 نظریه مبتنی بر زمینه
 
 نظریه پیچیدگی
 
 نقشه مفهومی
 
 نمایش کاری نوشتاری
 
 نمایه های گفتمان و کلام
 
 نمرات
 
 نمره بالقوه یادگیری
 
 نوبت گیری
 
 نوشتار دانشگاهی
 
 نوع تمارین
 
 نوع فعالیت
 
 نگارش
 
 نگارش آکادمیک
 
 نگارش انگلیسی
 
 نگارش در زبان دوم
 
 نگارش زبان آموزان خارجی
 
 نگارش مقاله
 
 نگارش پیشرفته‌ی دانشگاهی
 
 نگارش کارپوشه-بنیان
 
 نگرانی
 
 نگرش ها
 
 نگرش ها درک شنیداری
 
 نیازهای زبان انگلیسی در محل کار
 
 نیازهای زبانی شغلی
 
 نیازهای زبانی هدف
 
 هابرماس
 
 هدایت منابع شناختی
 
 هزینه
 
 همایی های واژگانی
 
 هوش هیجانی
 
 هویت
 
 هویت حرفه ای
 
 هویت فرهنگی
 
 هیجان
 
 
 وجه گواه نمایی
 
 وضعیت اجتماعی- اقتصادی
 
 وظیفه
 
 ویرایش متن
 
 پارادایمهای تحقیق
 
 پاسخگویی آزمون
 
 پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 پایایی مصححان
 
 پراکندگی
 
 پراکندگی منابع شناختی
 
 پروژه های کارشناسی
 
 پزشکی
 
 پوشش
 
 پژوهش در آموزش زبان ایران
 
 پیشرفت حرفه ای مستمر
 
 پیچیدگی
 
 پیچیدگی دستوری
 
 پیچیدگی فعالیت
 
 پیچیدگی واژگانی
 
 پیکره
 
 چارچوب مدل گلمن
 
 چرخه آموزشی
 
 چهره
 
 ژانر
 
 ژانر گزارش نویسی
 
 ژرفای دانش واژگانی
 
 کاربرد میانزبانی
 
 کتب
 
 کثرت گرایی
 
 کلاس-شمول
 
 کلاسهای ناهمگون
 
 کمک رسانی
 
 کمک رسانی همسالان
 
 کمک متقارن
 
 کنش افتراقی سؤال(DIF)
 
 کنش کلامی
 
 کومتریکس
 
 گرامر
 
 گرامر شناختی
 
 گزارش
 
 گستره دانش واژگان
 
 گفتمان دیالکتیکی
 
 گفتمان سیاسی
 
 گفتمان نهادی
 
 گفتمان کلاسی
 
 گفتمان یک طرفه
 
 گلپرین
 
 یادگیری اکتشافی هدایت شده
 
 یادگیری برنامه
 
 یادگیری خود تنظیم
 
 یادگیری خودنظم‌یافته
 
 یادگیری زبان با واسطه کامپیوتر
 
 یادگیری زبان با کمک موبایل(MALL)
 
 یادگیری زبان دوم
 
 یادگیری مشارکتی
 
 یادگیری واژگان
 
 یادگیری گروهی
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

معرفی رشته ادبیات انگلیسی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 279 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: