گرایش‌های تاریخ

معرفی رشته تاریخ و گرایش‌های تاریخ

گرایش‌های تاریخ

  گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ در ایران

در ایران، گرایش‌های مختلفی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ وجود دارد که هر کدام به بررسی دوره‌ای خاص یا موضوعی مشخص از تاریخ می‌پردازند. برخی از مهم‌ترین این گرایش‌ها عبارتند از:

تاریخ ایران باستان: این گرایش به بررسی تاریخ ایران از دوران ماقبل تاریخ تا حمله اعراب به ایران می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با تمدن‌های باستانی ایران، حکومت‌ها، پادشاهان، فرهنگ، مذهب و ... آن دوره آشنا می‌شوند.

تاریخ ایران اسلامی: این گرایش به بررسی تاریخ ایران از زمان حمله اعراب به ایران تا دوران معاصر می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با حکومت‌های مختلف اسلامی در ایران، تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن دوره آشنا می‌شوند.

تاریخ اسلام: این گرایش به بررسی تاریخ اسلام از زمان ظهور اسلام تا دوران معاصر می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با سیره پیامبر اسلام، خلفای راشدین، حکومت‌های اسلامی، فرق و مذاهب اسلامی و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ عمومی جهان: این گرایش به بررسی تاریخ جهان از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با تمدن‌های بزرگ جهان، حکومت‌ها، جنگ‌ها، انقلاب‌ها و ... آشنا می‌شوند.

مطالعات خلیج فارس: این گرایش به بررسی تاریخ، جغرافیا، سیاست و فرهنگ خلیج فارس می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با کشورهای حاشیه خلیج فارس، روابط آنها با یکدیگر و با قدرت‌های خارجی و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ انقلاب اسلامی: این گرایش به بررسی تاریخ انقلاب اسلامی ایران از نهضت امام خمینی تا دوران معاصر می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با علل وقوع انقلاب، رویدادهای مهم آن، رهبران انقلاب و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ تشیع: این گرایش به بررسی تاریخ تشیع از زمان پیدایش تا دوران معاصر می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با فرق و مذاهب شیعه، امامان شیعه، حکومت‌های شیعی و ... آشنا می‌شوند.

مطالعات تطبیقی تاریخ: این گرایش به مقایسه تطبیقی تاریخ دو یا چند تمدن یا ملت می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با شباهت‌ها و تفاوت‌های تمدن‌ها یا ملت‌های مختلف در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا می‌شوند.

تاریخ علم: این گرایش به بررسی تاریخ علم و اندیشه در دوران مختلف می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با دانشمندان برجسته در رشته‌های مختلف، اکتشافات و اختراعات علمی و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ اقتصادی: این گرایش به بررسی تحولات اقتصادی در دوران مختلف می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با نظام‌های اقتصادی مختلف، تجارت، صنعت، کشاورزی و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ اجتماعی: این گرایش به بررسی تحولات اجتماعی در دوران مختلف می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با طبقات اجتماعی، خانواده، جمعیت، فرهنگ و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ فرهنگی: این گرایش به بررسی تحولات فرهنگی در دوران مختلف می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با هنر، ادبیات، فلسفه، مذهب و ... آشنا می‌شوند.

تاریخ دیپلماسی: این گرایش به بررسی تاریخ روابط بین‌الملل و دیپلماسی می‌پردازد. در این گرایش، دانشجویان با معاهدات بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و ... آشنا می‌شوند.


انتخاب گرایش مناسب برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ، به علایق و اهداف شما بستگی دارد. اگر به تاریخ ایران علاقه دارید، می‌توانید یکی از گرایش‌های تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی یا تاریخ انقلاب اسلامی را انتخاب کنید. اگر به تاریخ جهان علاقه دارید، می‌توانید گرایش تاریخ عمومی جهان را انتخاب کنید. و اگر به موضوعات خاصی مانند خلیج فارس، تشیع، علم، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، دیپلماسی و ... علاقه دارید، می‌توانید گرایش مربوط به آن موضوع را انتخاب کنید.


علاوه بر گرایش‌های ذکر شده، در برخی از دانشگاه‌ها گرایش‌های دیگری مانند تاریخ هنر، تاریخ مطبوعات، تاریخ جنگ و ... نیز ارائه می‌شود.

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه در گرایش‌های مختلف تاریخ

تاریخ ایران باستان:

بررسی تحولات نظام اداری در دوره هخامنشیان
مطالعه تطبیقی ادیان در ایران باستان
بررسی روابط تجاری ایران باستان با بین‌النهرین
واکاوی نقش زنان در جامعه ایران باستان
تحلیل علل فراز و فرود تمدن ساسانی

تاریخ ایران اسلامی:

بررسی جریان‌های فکری و فلسفی در دوره صفویه
مطالعه تطبیقی شیعه در ایران و عراق در دوره قاجار
بررسی نقش تجارت در روابط ایران و اروپا در دوره قاجار
واکاوی علل شکل‌گیری جنبش‌های ضد استعماری در دوره پهلوی
تحلیل تحولات اقتصادی ایران از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی

تاریخ اسلام:

بررسی اندیشه‌های سیاسی امام علی (ع)
مطالعه تطبیقی مذاهب فقهی در اسلام
بررسی نقش تصوف در تحولات فرهنگی جهان اسلام
واکاوی علل انحطاط تمدن اسلامی
تحلیل روابط علمی بین مسلمانان و اروپاییان در قرون وسطی

تاریخ عمومی جهان:

بررسی علل وقوع جنگ جهانی اول
مطالعه تطبیقی انقلاب‌های فرانسه و روسیه
بررسی نقش آمریکا در جنگ سرد
واکاوی جهانی‌شدن در عصر حاضر
تحلیل چشم‌انداز آینده روابط بین‌الملل

مطالعات خلیج فارس:

بررسی تاریخچه حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس
مطالعه تطبیقی سیاست‌های ایران و عربستان در خلیج فارس
بررسی نقش خلیج فارس در تجارت جهانی
واکاوی چالش‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس
تحلیل چشم‌انداز آینده امنیت در خلیج فارس

تاریخ انقلاب اسلامی:

بررسی اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره)
مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان
بررسی نقش نهادهای انقلابی در جمهوری اسلامی ایران
واکاوی چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در  4 دهه گذشته
تحلیل چشم‌انداز آینده انقلاب اسلامی ایران

تاریخ تشیع:

بررسی تاریخچه امامت در مذهب شیعه
مطالعه تطبیقی فرق و مذاهب شیعه
بررسی نقش تشیع در تحولات سیاسی ایران
واکاوی چالش‌های تشیع در دنیای معاصر
تحلیل چشم‌انداز آینده تشیع

مطالعات تطبیقی تاریخ:

مقایسه تطبیقی تمدن ایران باستان با تمدن یونان
مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب فرانسه
بررسی تطبیقی سیاست‌های استعماری انگلستان در ایران و هند
واکاوی علل توسعه‌یافتگی در غرب و عدم توسعه‌یافتگی در شرق
تحلیل تطبیقی جهانی‌شدن در دنیای اسلام و دنیای غرب

تاریخ علم:

بررسی تاریخچه علم نجوم در ایران
مطالعه تطبیقی مکتب‌های فلسفی در یونان باستان و جهان اسلام
بررسی نقش دانشمندان مسلمان در انتقال علم به غرب
واکاوی چالش‌های علم در دنیای معاصر
تحلیل چشم‌انداز آینده علم و فناوری

تاریخ اقتصادی:

بررسی تاریخچه نظام‌های مالیاتی در ایران
مطالعه تطبیقی نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری
بررسی نقش نفت در اقتصاد ایران
واکاوی چالش‌های اقتصادی ایران در دوران معاصر
تحلیل چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران

تاریخ اجتماعی:

بررسی تاریخچه عشایر در ایران
مطالعه تطبیقی ساختار خانواده در ایران و اروپا
بررسی نقش زنان در جامعه ایران از گذشته تا حال
واکاوی چالش‌های اجتماعی ایران در دوران معاصر
تحلیل چشم‌انداز آینده جامعه ایران

تاریخ فرهنگی:

بررسی تاریخچه نقاشی در ایران
مطالعه تطبیقی ادبیات فارسی با ادبیات عرب
بررسی نقش رسانه‌ها در فرهنگ عامه ایران
واکاوی چالش‌های فرهنگی ایران در دوران معاصر
تحلیل چشم‌انداز آینده فرهنگ ایران

تاریخ دیپلماسی:

بررسی تاریخچه روابط سیاسی ایران با آمریکا
مطالعه تطبیقی سازمان ملل متحد با جامعه ملل
بررسی نقش دیپلماسی در حل مناقشات بین‌المللی
واکاوی چالش‌های دیپلماسی در دنیای معاصر
تحلیل چشم‌انداز آینده دیپلماسی

معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش‌های تاریخ

انتخاب بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی گرایش‌های تاریخ تا حدودی به موضوع و حوزه تخصصی مورد نظر شما بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می‌توان برخی از مجلات را به عنوان  مجلات برتر در این حوزه معرفی کرد:

مجله تاریخ ایران باستان: این مجله که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ ایران باستان، از دوران ماقبل تاریخ تا حمله اعراب به ایران می‌پردازد.
مجله پژوهش‌های تاریخی: این مجله که توسط دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ ایران، از دوره باستان تا دوران معاصر می‌پردازد.
مجله مطالعات تاریخ اسلام: این مجله که توسط دانشگاه قم منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ اسلام، از زمان ظهور اسلام تا دوران معاصر می‌پردازد.
مجله تاریخ معاصر ایران: این مجله که توسط مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ معاصر ایران، از دوره قاجار تا دوران معاصر می‌پردازد.
مجله بین‌المللی مطالعات خلیج فارس: این مجله که توسط دانشگاه خلیج فارس منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ، جغرافیا، سیاست و فرهنگ خلیج فارس می‌پردازد.
مجله انقلاب اسلامی: این مجله که توسط مؤسسه  امام خمینی (ره) منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.
مجله شیعه‌شناسی: این مجله که توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ، کلام، فقه و عرفان تشیع می‌پردازد.
مجله مطالعات تطبیقی تاریخ: این مجله که توسط دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ تطبیقی، از جمله مقایسه تطبیقی تمدن‌ها و ملت‌های مختلف می‌پردازد.

در انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله خود، به موارد زیر توجه کنید:

مرتبط بودن موضوع مجله با موضوع مقاله شما: قبل از ارسال مقاله خود به یک مجله، حتماً از  وب سایت  آن مجله بازدید کنید و موضوعات و گرایش‌های  مورد قبول  آن را بررسی کنید.
اعتبار و رتبه علمی مجله: مجلات علمی پژوهشی بر اساس معیارهای مختلفی  رتبه‌بندی می‌شوند. یکی از  معتبرترین  شاخص‌های رتبه‌بندی، ضریب تأثیر (Impact Factor)  است. 
فرآیند داوری و پذیرش مقاله: قبل از ارسال مقاله خود به یک مجله، حتماً راهنمای نویسندگان  آن را مطالعه کنید و از  فرآیند داوری و پذیرش مقاله  در آن مجله مطلع شوید.
هزینه چاپ مقاله: برخی از مجلات برای چاپ مقاله هزینه  دریافت می‌کنند. قبل از ارسال مقاله خود به یک مجله، حتماً از هزینه‌های چاپ مقاله  در آن مجله مطلع شوید.

معرفی بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس گرایش‌های تاریخ

انتخاب بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس برای چاپ مقاله در گرایش‌های تاریخ تا حدودی به موضوع و حوزه تخصصی مورد نظر شما بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می‌توان برخی از مجلات را به عنوان  مجلات برتر  در این حوزه معرفی کرد:

مجلات ISI:

Journal of the American Oriental Society (JAOS): این مجله که توسط انجمن مطالعات شرقی آمریکا منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ، زبان و فرهنگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای جنوبی می‌پردازد.

The Journal of Roman Studies: این مجله که توسط انجمن مطالعات روم منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ، باستان‌شناسی، زبان و ادبیات روم باستان می‌پردازد.
Past & Present: این مجله که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اروپا از قرون وسطی تا دوران معاصر می‌پردازد.
The American Historical Review: این مجله که توسط انجمن مورخان آمریکا منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ جهان از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد.
The English Historical Review: این مجله که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ انگلستان از قرون وسطی تا دوران معاصر می‌پردازد.
Annales: Histoire, sciences sociales: این مجله که توسط انتشارات EHESS منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرانسه از قرون وسطی تا دوران معاصر می‌پردازد.
Geschichte und Gesellschaft: این مجله که توسط انتشارات Vandenhoeck & Ruprecht منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آلمان از قرون وسطی تا دوران معاصر می‌پردازد.
The Journal of Asian Studies: این مجله که توسط انجمن مطالعات آسیایی منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ، فرهنگ و سیاست آسیا از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد.
The Journal of African History: این مجله که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ آفریقا از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد.
Latin American Research Review: این مجله که توسط مرکز مطالعات آمریکای لاتین دانشگاه استنفورد منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ، فرهنگ و سیاست آمریکای لاتین از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد.

مجلات اسکوپوس:

World Archaeology: این مجله که توسط انتشارات Wiley-Blackwell منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در باستان‌شناسی جهان از دوران ماقبل تاریخ تا دوران معاصر می‌پردازد.
Journal of Archaeological Science: این مجله که توسط انتشارات Elsevier منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در باستان‌شناسی علمی، از جمله روش‌های باستان‌شناسی، تجزیه و تحلیل مواد باستانی و مدل‌سازی باستان‌شناسی می‌پردازد.
Antiquity: این مجله که توسط انتشارات Cambridge University Press منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در باستان‌شناسی جهان از دوران ماقبل تاریخ تا دوران معاصر می‌پردازد.
Archaeological Review from Cambridge: این مجله که توسط انتشارات Cambridge University Press منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در باستان‌شناسی جهان از دوران ماقبل تاریخ تا دوران معاصر می‌پردازد.
Journal of World History: این مجله که توسط دانشگاه ایالتی اوهایو منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ جهان از دوران باستان تا دوران معاصر می‌پردازد.
Comparative Studies in History and Anthropology: این مجله که توسط انتشارات Routledge منتشر می‌شود، به بررسی موضوعات مختلف در تاریخ تطبیقی، انسان‌شناسی، از جمله مقایسه تطبیقی تمدن‌ها و ملت‌های مختلف می‌پردازد

مزایای رشته تاریخ برای ادامه تحصیل و بازار کار

رشته تاریخ، مطالعه گذشته انسان و جوامع بشری است. این رشته می‌تواند دریچه‌ای به سوی درک دنیای امروز و چالش‌های پیش روی آن بگشاید. ادامه تحصیل در رشته تاریخ، فواید و مزایای متعددی برای دانشجویان دارد، از جمله:

1. کسب مهارت‌های ارزشمند:

دانشجویان رشته تاریخ در طول تحصیل خود، مهارت‌های ارزشمندی مانند تفکر انتقادی، تحلیل اطلاعات، حل مسئله، تحقیق و نگارش  را کسب می‌کنند. این مهارت‌ها در بسیاری از مشاغل و زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش، پژوهش، روزنامه‌نگاری، حقوق، سیاست، تجارت و مدیریت  قابل استفاده هستند.

2. افزایش دانش عمومی:

مطالعه تاریخ به دانشجویان کمک می‌کند تا در مورد فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و جوامع مختلف در سراسر جهان اطلاعات کسب کنند. این دانش می‌تواند به آنها در درک بهتر دنیای پیرامون خود و برقراری ارتباط با افراد از پیشینه‌های مختلف  کمک کند.

3. آماده شدن برای مشاغل مختلف:

فارغ التحصیلان رشته تاریخ می‌توانند در مشاغل مختلفی مانند معلم تاریخ، مورخ، محقق، نویسنده، روزنامه‌نگار، وکیل، سیاستمدار، مدیر و کارآفرین  شاغل شوند.

4. ارتقای مهارت‌های تفکر انتقادی:

مطالعه تاریخ به دانشجویان کمک می‌کند تا مهارت‌های تفکر انتقادی خود را ارتقا دهند. آنها یاد می‌گیرند که منابع مختلف را ارزیابی کنند، استدلال‌ها را تجزیه و تحلیل کنند و به نتایج خود برسند. این مهارت‌ها در بسیاری از مشاغل و زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش، پژوهش، حقوق، سیاست، تجارت و مدیریت  قابل استفاده هستند.

5. توسعه مهارت‌های ارتباطی:

دانشجویان رشته تاریخ یاد می‌گیرند که به طور موثر به صورت شفاهی و کتبی ارتباط برقرار کنند. آنها باید بتوانند یافته‌های خود را به وضوح و به طور مختصر به مخاطبان مختلف ارائه دهند. این مهارت‌ها در بسیاری از مشاغل و زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش، پژوهش، روزنامه‌نگاری، حقوق، سیاست، تجارت و مدیریت  قابل استفاده هستند.

6. آماده شدن برای چالش‌های آینده:

مطالعه تاریخ به دانشجویان کمک می‌کند تا چالش‌های گذشته را درک کنند و برای چالش‌های آینده آماده شوند. آنها یاد می‌گیرند که از اشتباهات گذشته درس بگیرند و راه حل‌های جدیدی برای مشکلات ایجاد کنند.

7. ارتقای درک از جهان:

مطالعه تاریخ به دانشجویان کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از جهان پیدا کنند. آنها یاد می‌گیرند که چگونه جوامع در طول زمان تغییر کرده‌اند و چگونه رویدادهای گذشته بر دنیای امروز تأثیر گذاشته‌اند.

8. پرورش حس همدلی:

مطالعه تاریخ به دانشجویان کمک می‌کند تا با تجربیات و دیدگاه‌های دیگران همدلی کنند. آنها یاد می‌گیرند که زندگی را از دیدگاه‌های مختلف ببینند و فرهنگ‌ها و جوامع مختلف را درک کنند.

9. آماده شدن برای شهروندی فعال:

مطالعه تاریخ به دانشجویان کمک می‌کند تا شهروندان فعالی در جامعه خود شوند. آنها یاد می‌گیرند که در مورد مسائل مهم فکر کنند، بحث کنند و در فرایند دموکراتیک مشارکت کنند.

10. لذت بردن از یادگیری:

مطالعه تاریخ می‌تواند تجربه‌ای بسیار لذت‌بخش و rewarding  باشد. دانشجویان در مورد موضوعات مختلفی از جمله جنگ‌ها، انقلاب‌ها، اکتشافات، اختراعات، هنر، ادبیات و فرهنگ یاد می‌گیرند.

بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ:

بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ در حال رشد است. با توجه به افزایش تقاضا برای مهارت‌های تفکر انتقادی، حل مسئله و ارتباطی  در بسیاری از مشاغل، فارغ التحصیلان این رشته فرصت‌های شغلی متعددی در پیش رو دارند.

برخی از مشاغل رایج برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ عبارتند از:

معلم تاریخ
مورخ
محقق
نویسنده
روزنامه‌نگار
وکیل
سیاستمدار
مدیر
کارآفرین

معایب رشته تاریخ برای ادامه تحصیل و بازار کار

درست است که رشته تاریخ مزایای زیادی دارد، اما مانند هر رشته تحصیلی دیگری، معایبی نیز دارد. برخی از معایب رشته تاریخ برای ادامه تحصیل و بازار کار عبارتند از:

1. یافتن شغل مرتبط با رشته:

با وجود فرصت‌های شغلی مختلف برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ، یافتن شغل مرتبط با رشته  ممکن است همیشه آسان نباشد. برخی از فارغ التحصیلان این رشته مجبور به کار در مشاغلی می‌شوند که با تحصیلات آنها مرتبط نیست.

2. حقوق پایین:

به طور کلی، حقوق فارغ التحصیلان رشته تاریخ  در مقایسه با فارغ التحصیلان رشته‌های دیگر پایین‌تر است. این امر به ویژه در مورد مشاغلی که در بخش دولتی یا غیرانتفاعی هستند صادق است.

3. رقابت بالا:

رقابت برای شغل در برخی از زمینه‌ها، مانند تدریس تاریخ،  می‌تواند بسیار بالا باشد. این امر به ویژه در مورد فارغ التحصیلانی که از دانشگاه‌های معتبر فارغ التحصیل نشده‌اند یا تجربه کاری کمی دارند صادق است.

4. ساعات کاری نامنظم:

برخی از مشاغل در حوزه تاریخ، مانند مورخ یا محقق،  ممکن است ساعات کاری نامنظمی  داشته باشند. این امر به ویژه در مورد مشاغلی که نیاز به سفر یا کار در آخر هفته‌ها و تعطیلات دارند صادق است.

5. استرس شغلی:

برخی از مشاغل در حوزه تاریخ، مانند روزنامه‌نگار یا وکیل،  می‌توانند استرس‌زا  باشند. این امر به ویژه در مورد مشاغلی که نیاز به کار با ضرب الاجل‌های فشرده یا مقابله با افراد دشوار دارند صادق است.

6. عدم امنیت شغلی:

برخی از مشاغل در حوزه تاریخ، مانند معلم یا مورخ،  ممکن است امنیت شغلی پایینی  داشته باشند. این امر به ویژه در مورد مشاغلی که در بخش دولتی یا غیرانتفاعی هستند صادق است.

7. محدودیت فرصت‌های شغلی در برخی از مناطق:

فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ ممکن است در برخی از مناطق جغرافیایی  محدود باشد. این امر به ویژه در مورد مناطقی که تقاضای کمی برای مورخین، محققین یا معلمان تاریخ وجود دارد صادق است.

8. چالش‌های کارآفرینی:

فارغ التحصیلان رشته تاریخ که قصد راه‌اندازی کسب و کار خود  را دارند، ممکن است با چالش‌های متعددی روبرو شوند. این امر به ویژه در مورد کسب و کارهایی که در حوزه تاریخ، مانند موزه‌ها یا کتابخانه‌ها  فعالیت می‌کنند صادق است.

9. عدم تطابق انتظارات با واقعیت:

برخی از دانشجویان رشته تاریخ ممکن است انتظارات غیر واقعی  از بازار کار داشته باشند. آنها ممکن است تصور کنند که می‌توانند به راحتی شغلی در حوزه تاریخ پیدا کنند که با علایق و مهارت‌های آنها مطابقت داشته باشد. با این حال، واقعیت این است که یافتن شغل در این زمینه همیشه آسان نیست.

10. دلسردی و ناامیدی:

برخی از فارغ التحصیلان رشته تاریخ ممکن است پس از مدتی دلسرد و ناامید  شوند. آنها ممکن است از حقوق پایین، فرصت‌های شغلی محدود یا عدم امنیت شغلی در این زمینه ناراضی باشند.

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان رشته تاریخ

فارغ التحصیلان رشته تاریخ می‌توانند از طریق دو مسیر اصلی  برای مهاجرت اقدام کنند:

1. مهاجرت تحصیلی:

ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: فارغ التحصیلان رشته تاریخ می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر مانند کارشناسی ارشد یا دکترا  به دانشگاه‌های معتبر در کشورهای دیگر  بورسیه تحصیلی  دریافت کنند یا به صورت  خودمختار  هزینه‌های تحصیل خود را پرداخت کنند.
پذیرش در دوره‌های پسادکترا: فارغ التحصیلان رشته تاریخ با سابقه تحقیقاتی قوی می‌توانند برای دوره‌های پسادکترا  در دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی در کشورهای دیگر  بورسیه تحصیلی  دریافت کنند.

2. مهاجرت کاری:

یافتن شغل مرتبط با رشته: فارغ التحصیلان رشته تاریخ می‌توانند با یافتن شغل مرتبط با رشته  خود در کشورهای دیگر  ویزای کار  دریافت کنند.
راه‌اندازی کسب و کار: فارغ التحصیلان رشته تاریخ می‌توانند با راه‌اندازی کسب و کار  خود در کشورهای دیگر  ویزای کارآفرینی  دریافت کنند.

موارد مهم برای مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان رشته تاریخ:

یادگیری زبان کشور مقصد: تسلط به زبان کشور مقصد یکی از مهم‌ترین الزامات برای مهاجرت تحصیلی و کاری است.
کسب مهارت‌های بین‌المللی: فارغ التحصیلان رشته تاریخ باید برای موفقیت در مهاجرت تحصیلی و کاری، مهارت‌های بین‌المللی مانند کار تیمی، ارتباطات بین‌فرهنگی و حل مسئله  را کسب کنند.
انطباق با فرهنگ کشور مقصد: فارغ التحصیلان رشته تاریخ باید برای زندگی در کشور مقصد آماده باشند و  فرهنگ و آداب و رسوم آن کشور  را درک کنند.
شبکه‌سازی: ایجاد شبکه‌ای از افراد حرفه‌ای در حوزه تاریخ در کشور مقصد می‌تواند به فارغ التحصیلان این رشته در یافتن شغل یا فرصت‌های تحصیلی کمک کند.

کشورهای مناسب برای مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان رشته تاریخ:

ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا یکی از محبوب‌ترین مقاصد برای مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان رشته تاریخ است. دانشگاه‌های معتبر زیادی در این کشور وجود دارند که در رشته تاریخ برنامه‌های آموزشی باکیفیت ارائه می‌کنند.
کانادا: کانادا کشوری دیگر با دانشگاه‌های معتبر و فرصت‌های شغلی متعدد برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ است. دولت کانادا از مهاجرت افراد ماهر و متخصص استقبال می‌کند.
انگلستان: انگلستان کشوری با سابقه طولانی و غنی در آموزش تاریخ است. دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج دو نمونه از معتبرترین دانشگاه‌های جهان در این رشته هستند.
استرالیا: استرالیا کشوری با فرصت‌های شغلی متعدد برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ است. دولت استرالیا از مهاجرت افراد ماهر و متخصص استقبال می‌کند.
آلمان: آلمان کشوری با تاریخ و فرهنگ غنی است. دانشگاه‌های آلمان در رشته تاریخ برنامه‌های آموزشی باکیفیت ارائه می‌کنند.

نکاتی برای انتخاب کشور مقصد:

به علایق و اهداف شغلی خود توجه کنید.
هزینه‌های تحصیل و زندگی در کشور مقصد را بررسی کنید.
شرایط اخذ ویزا و مجوز کار در کشور مقصد را بررسی کنید.
با فارغ التحصیلان رشته تاریخ که در کشور مقصد زندگی می‌کنند صحبت کنید.
از موسسات مهاجرتی معتبر مشاوره بگیرید.

مهاجرت تحصیلی و کاری برای فارغ التحصیلان رشته تاریخ می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش می‌توان به موفقیت در این مسیر دست یافت.

چاپ مقاله در گرایش‌های تاریخ

چاپ مقاله در گرایش‌های مختلف تاریخ نیازمند تسلط بر موضوع مورد بحث، آشنایی با روش‌های تحقیق و نگارش علمی و همچنین شناخت مجلات و ناشران معتبر در این حوزه است. 

در اینجا به طور خلاصه مراحلی که باید برای چاپ مقاله خود در یک مجله علمی معتبر طی کنید، اشاره می‌کنم:

1. انتخاب موضوع:

موضوعی را انتخاب کنید که اصلی، جدید و دارای اهمیت علمی  باشد.
مطمئن شوید که به منابع کافی  برای انجام تحقیقات خود دسترسی دارید.

2. انجام تحقیقات:

منابع علمی معتبر  مانند کتاب‌ها، مقالات علمی، اسناد تاریخی و منابع آرشیوی را مطالعه کنید.
از روش‌های تحقیق مناسب  برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کنید.

3. نگارش مقاله:

مقاله خود را به طور واضح، مختصر و دقیق  بنویسید.
از ساختار و فرمت مناسب  برای نگارش مقاله استفاده کنید.
از منابع علمی  به طور صحیح استناد دهید.

4. انتخاب مجله:

مجلاتی را انتخاب کنید که در حوزه تخصصی شما  فعالیت می‌کنند.
به رتبه علمی مجلات (مانند ضریب تأثیر)  توجه کنید.
راهنمای نویسندگان مجلات  را مطالعه کنید.

5. ارسال مقاله:

مقاله خود را مطابق با دستورالعمل‌های مجله  فرمت‌بندی کنید.
مقاله خود را به صورت آنلاین یا از طریق ایمیل  به مجله ارسال کنید.

6. داوری و ویرایش مقاله:

مقاله شما توسط داوران متخصص  بررسی و ارزیابی خواهد شد.
در صورت نیاز، باید مقاله خود را بر اساس نظرات داوران ویرایش کنید.

7. چاپ مقاله:

در صورت پذیرش مقاله، مقاله شما در مجله مورد نظر چاپ خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: