پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه

 

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه یک ابزار است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه مدیریت استراتژیک طراحی شده است. این پرسش‌نامه با هدف جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمی درباره ابعاد مختلف عملکرد استراتژیک دانشگاه از دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان، استفاده می‌شود.

پرسش‌نامه ممکن است شامل سوالاتی درباره موارد زیر باشد:

  1. اهداف استراتژیک دانشگاه: میزان کارآیی و دستیابی به اهداف استراتژیک دانشگاه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
  2.  برنامه‌ریزی استراتژیک: کیفیت و اثربخشی فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه را سنجیده و ارزیابی می‌کند.
  3.  اجرای استراتژی: عملکرد در حوزه اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی را بررسی می‌کند.
  4.  نتایج استراتژیک: اندازه‌گیری تأثیر استراتژیک دانشگاه بر آموزش، پژوهش و توسعه، خدمات دانشگاهی و جامعه را انجام می‌دهد.
  5.  منابع و قابلیت‌های استراتژیک: ارزیابی منابع مالی، انسانی و فیزیکی موجود در دانشگاه به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک را انجام می‌دهد.

این پرسش‌نامه با استفاده از روش‌های آماری و تحلیلی مانند تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل رگرسیون، به منظور ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود. این ابزار می‌تواند به دانشگاه‌ها کمک کند تا عملکرد خود را در حوزه مدیریت استراتژیک ارزیابی کرده و اقدامات بهبودی را برای دستیابی به اهداف استراتژیک مشخص نمایند.

پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه به تعدادی ابعاد تقسیم می‌شود که این ابعاد حاوی مجموعاً 43 پرسش در زمینه 1- نقاط ضعف 2-نقاط قوت 3- فرصت‌ها 4- و تهدید‌ها می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت استراتژیک دانشگاه روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: