پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها

برای دانلود و کسب اطلاعات بیشتر از پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان ها

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها

 

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها یک ابزار تحقیقی است که برای اندازه‌گیری نقاط قوت و ضعف رهبری در سازمان‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه بر اساس تئوری الگوی غالب رهبری توسعه یافته است که به عنوان یکی از مدل‌های رایج در زمینه رهبری شناخته می‌شود.

الگوی غالب رهبری، مبتنی بر دو بُعد مهم اصلی رهبری است که شامل "دستورالعمل‌ها" و "حمایت" می‌شود. دستورالعمل‌ها نشانگر میزان تأکید یا توجه رهبر بر مشخصات و آیین‌ها و روش‌های کاری است، در حالی که حمایت نشانگر ارائه و تأیید از طریق قدرت‌ها و منابع موردنیاز برای موفقیت فرد و گروه است.

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها شامل سوالاتی است که به افراد کمک می‌کند تا سطح رهبری موجود در سازمان را ارزیابی کنند. این سوالات مرتبط با عناصر مختلف الگوی غالب رهبری است و شامل مواردی مانند نظارت رهبر بر عملکرد کارکنان، ارائه توجیه مناسب برای تصمیمات، ایجاد و توسعه روابط مؤثر با تیم و سایر عناصر مهم دیگر می‌باشد.

با استفاده از پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها، مدیران و محققان می‌توانند عملکرد رهبری در سازمان را بررسی کنند، نقاط قوت رهبری را شناسایی کنند و بهبودهای لازم را در ساختار رهبری ایجاد کنند.

پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها حاوی 46 سوال می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

 برای دانلود پرسش‌نامه الگوی غالب رهبری در سازمان‌ها روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: