پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور

برای دانلود پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور روی لینک زیر کلیک کنید:

موسسه تدبیرساز

پرسش‌نامه بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور
ورود ثبت نام
تاریخ: مؤلف: ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 472

پرسش‌نامه بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور

 

پرسش‌نامه بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور شامل بخش‌هی زیر می‌باشد:

 • داشتن اهداف روشن
 • دسترسی به منابع
 • نظام پاداش دهی
 • ساختار سازمانی
 • ارزیابی عملکرد
 • آموزش
 • تفویض اختیار
 • مدیریت مشارکتی
 • فراهم کردن اطلاعات
 • تشکیل گروه
 • دادن استقلال
 • الگو سازی
 • حمایت کردن
 • برانگیختگی هیجانی
 • توانمندی

که حاوی 54 گویه می‌باشد و پاسخگویی به این گویه‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

پرسش‌نامه بررسی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی مطالعه موردی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه