پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده

جهت دانلود پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده روی لینک زیر کلیک کنید:

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده

 

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده یک ابزار ارزیابی است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی مهارت‌ها و رفتارهای رهبران در سازمان‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه به صورت سوالات چندگزینه‌ای طراحی شده است و شامل موضوعاتی نظیر مهارت‌های ارتباطی، تیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اثرگذاری و رهبری استراتژیک می‌شود.

مفهوم سازمان یادگیرنده به محیطی اشاره دارد که در آن اعضای سازمان به صورت فعال مشارکت کرده و از طریق فرآیندهای یادگیری فردی و سازمانی بتوانند بهبود و پیشرفت کنند. در سازمان‌های یادگیرنده، رهبران نقش مهمی در تشویق و ایجاد فرهنگ یادگیری دارند و باید با استفاده از سبک‌های رهبری مناسب، اعضای سازمان را به یادگیری و نوآوری تشویق کنند.

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده معمولاً توسط محققین و مدیران برای انجام ارزیابی‌های داخلی سازمان‌ها استفاده می‌شود. نتایج این پرسش‌نامه می‌تواند به مدیران کمک کند تا نقاط قوت و ضعف رهبری در سازمان را بشناسند و به عملکرد و عملکرد سازمانی بهبود بخشند.

پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

  • پویایی های یادگیری
  • تغییر و تحول بانکی
  • توانمندسازی
  • مدیریت دانش
  • به کارگیری فناوری های روزآمد

که مجموع سوالات این شاخص‌ها 24 سوال می‌باشد پاسخگویی به آن‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه رهبری سازمان و سازمان یادگیرنده روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: