پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان

برای دانلود و کسب اطلاعات در مورد پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان

 

پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان شامل ابعاد زیر می‌باشد:

 • ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ بازار

 • برﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي

 • ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ

 • ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ

 • ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

 • رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي

 • ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل

 • توسعه مهارتهای کارکنان

 • ادغام فرایندها

 • بکارﮔﻴﺮي IT

این ابعاد حاوی 43 شاخص می‌باشد که پاسخگویی به این شاخص‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود و کسب اطلاعات در مورد پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

پرسش‌نامه مدیریت چابک سازمان
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 314 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×