پرسش‌نامه هوش فرهنگی

پرسش‌نامه هوش فرهنگی

پرسش‌نامه هوش فرهنگی

پرسش‌نامه هوش فرهنگی

 

پرسش‌نامه هوش فرهنگی یک ابزار است که برای اندازه‌گیری هوش فرهنگی در افراد استفاده می‌شود. هوش فرهنگی به معنی توانایی فهمیدن، تعامل و سازش با افراد و فرهنگ‌های دیگر است. این نوع هوش به میزان تعامل، تفاهم فرهنگی و قابلیت ارتباط میان افراد اشاره دارد.

پرسش‌نامه هوش فرهنگی معمولا شامل سوالاتی است که به نظر آزمودنکننده ارتباط هوش فرهنگی را با مولفه‌های مختلف شامل تعاملات فرهنگی، قابلیت سازش، افهام فرهنگی و سازگاری با فرهنگ‌های مختلف، میزان تحمل ناهم‌اختیاری فرهنگی، و شناخت و آگاهی از فرهنگ‌های مختلف بررسی می‌کند.

با استفاده از پاسخ‌های افراد به این پرسش‌نامه، می‌توان هوش فرهنگی آن‌ها را اندازه‌گیری کرده و درک بهتری از توانایی آن‌ها در فهم و تعامل با فرهنگ‌های مختلف کسب کرد. این ارزیابی می‌تواند در زمینه‌هایی مانند مدیریت فرهنگی، اندازه‌گیری توانایی‌های بین فرهنگی و همچنین تعاملات بین فرهنگی مفید باشد.

پرسش‌نامه هوش فرهنگی شامل چند بعد زیر می‌باشد:

  1. راهبرد/ فراشناخت
  2. دانش / شناخت
  3. انگیزشی
  4. رفتاری

درمجوع این بعدها حاوی 20 سوال می‌باشد که پاسخگویی به این سوالات‌ بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت مشاهده و دانلود پرسش‌نامه لینک زیر را کلیک کنید:

دانلود پرسش‌نامه

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: