مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی چیست و چطور چاپ کنیم؟

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی (Research Paper) یک نوع متن علمی است که توسط پژوهشگران به‌منظور ارائه نتایج تحقیقات خود در یک حوزه خاص علمی یا تخصصی نوشته و منتشر می‌شود. این نوع مقالات عمدتاً به‌منظور به‌اشتراک‌گذاری دانش جدید، روش‌های تحقیقی، نتایج تجربی، تحلیل‌ها و استنتاج‌های به‌دست‌آمده از تحقیقات انجام‌شده ارائه می‌شود. تفاوت انواع مختلف مقالات علمی، عمدتاً در هدف اصلی مقالات، محتوا، مخاطبان، شیوه گردآوری اطلاعات و نحوه تحلیل دیتاهاست که در مقالات پژوهشی هدف اصلی مقاله ارائه نتایج تحقیقات اصیل و دانش علمی جدید در یک حوزه خاص است. محتوای این نوع مقاله شامل توضیحات دقیق در مورد روش‌های تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل نتایج و استنتاج است. مخاطبان اصلی مقالات پژوهشی عمدتاً پژوهشگران و دانشمندان تخصصی در زمینه مرتبط هستند.

مقالات از نظر روش گردآوری اطلاعات و شیوه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • مقاله پژوهشی  (Research Paper)
 • مقالات مروری  (Review Papers)
 • مقالات کاربردی  (Applied Papers)
 • مقالات نظری  (Theoretical Papers)
 • مقالات تجربی  (Experimental Papers)
 • مقاله اورجینال یا مقاله اصلی (Original Article)
 • مقالات کنفرانسی  (Conference Papers)
 • مقالات ادبیات نظام‌مند (Systematic Literature Reviews):
 • مقالات پیش‌نمونه  (Preprint Papers)
 • مقالات کوتاه  (Short Communications)
 • مطالعات موردی (case-study)
 • مقالات ترجمه شده  (Translated Papers)
 • مقالات تاریخی  (Historical Papers)
 • مقالات  نقد کتاب  (Book Reviews)

مقالات پژوهشی، رایج‌ترین نوع از انواع مقالات علمی است که معمولاً دارای ساختار مشخصی هستند که عمدتاً شامل موارد زیر می‌شوند:

عنوان (Title): عنوان مقاله کوتاه و مختصری است که موضوع تحقیق وجود دارد و توجه خواننده را جلب می‌کند.

چکیده (Abstract): چکیده یک خلاصه کوتاه از مقاله است که شامل اهداف تحقیق، روش‌های استفاده شده، نتایج کلی و استنتاجات اصلی مقاله می‌شود. چکیده به خواننده کمک می‌کند تا متوجه موضوع و اهمیت مقاله شود.

مقدمه (Introduction): در مقدمه، موضوع تحقیق و اهمیت آن مطرح می‌شود. این بخش شامل استقرار مسئله تحقیق، اهداف و فرضیات مطرح شده در تحقیق است.

مرور ادبی (Literature Review): در این بخش، تحقیقات قبلی و مطالب مرتبط با موضوع تحقیق مرور و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این قسمت به نمایش اهمیت تحقیق جدید و مشخص‌کردن تفاوت‌ها و نقاط قوت تحقیق از تحقیقات قبلی کمک می‌کند.

روش‌شناسی (Methodology): در این بخش، روش‌های استفاده شده برای انجام تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها، و اجرای آزمایش‌ها توصیف می‌شوند. این بخش باید به‌دقت و جزئیات به‌کاررفته در تحقیق اشاره کند.

نتایج (Results): در این بخش، نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق با استفاده از جداول، نمودارها و شرح مختصری ارائه می‌شوند.

بحث (Discussion): در بحث، نتایج تجزیه‌وتحلیل می‌شوند و با مقایسه آنها با تحقیقات قبلی و فرضیات اصلی تحلیل می‌شوند. همچنین، اهمیت نتایج و پیامدهای آنها برای زمینه تحقیق بیان می‌شود.

نتیجه‌گیری (Conclusion): در این بخش، نتیجه‌گیری‌های نهایی از تحقیق و اهمیت آنها برای زمینه مربوطه ارائه می‌شود.

منابع (References): در این بخش، منابعی که در مقاله استفاده شده‌اند، به‌صورت مرتب و با فرمت‌های استاندارد مرجع‌دهی مشخص می‌شوند.

در نهایت، مقاله پژوهشی به‌عنوان یک نوع خاص از مقالات علمی به‌منظور انتشار نتایج تحقیقات علمی اصیل و ارائه دانش جدید به جامعه علمی نگارش می‌شود، درحالی‌که سایر انواع مقالات به تبیین، انتقال، یا تجزیه‌وتحلیل دانش موجود، بسط مفاهیم علمی، یا انتقاد و ارزیابی مطالب می‌پردازند.

در مورد امتیاز چاپ انواع مختلف مقاله، آنچه که مهم است نوع و گرید و رتبه مجله‌ای است که مقالات را چاپ می‌کنند و نوع مقاله در امتیاز آنها تأثیری ندارد. به‌عنوان‌مثال در یک مجله علمی‌پژوهشی وزارتین که اقسام مختلف مقاله علمی پذیرش و چاپ می‌شود، چاپ مقاله پژوهشی با یک مقاله مروری امتیاز یکسانی را به مؤلفان تخصیص می‌دهد.

در دپارتمان پژوهشی ایران تز تدبیرساز، خدمات و مشاوره نگارش، ویرایش، پذیرش و چاپ برای انواع مقالات علمی و از جمله مقالات پژوهشی به محققین و متقاضیان گرامی ارائه می‌شود.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: