آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های حوزه پژوهش

اخبار پژوهشی و دانشگاهی را را اینجا دنبال کنید

آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های حوزه پژوهش

جدیدترین بخش نامه شرایط دفاع دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

تاریخ: 27 مهر 1400

با توجه به بخشنامه شماره 10/79534 مورخ 98/12/07 و نیز دستورالعمل‌های شماره 30/48926 مورخ 99/10/06 و 10/932 مورخ 1400/03/17 و 30/36755 مورخ 1400/06/30 سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص برگزاری جلسات پیش دفاع متمركز دانشجویان دكتری تخصصی، موارد ذیل درخصوص دانشجویانی كه قصد پیش دفاع متمركز در دی ماه 1400 را دارند، به اطلاع رسانده می‌شود:

دانشجویان دكتری تخصصی می توانند درصورت موافقت اساتید راهنما و مشاور و دارا بودن شرایط پژوهشی ذیل، درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع خود را ارائه نمایند. جلسه پیش دفاع از رساله دكتری تخصصی بصورت متمركز با حضور هیات تخصصی، دانشجو و اساتید راهنما (بصورت مجازی) برگزار خواهد شد. (حضور دانشجو و ناظر در واحد دانشگاهی انتخابی در سامانه وادافا، الزامی است)

*شرایط پژوهشی لازم جهت درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع (دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل:)

  1. پذیرش معتبر/چاپ یك مقاله نمایه شده در پایگاه JCRیا ) SJR (Q1-Q2یا پذیرش معتبر/ چاپ یك مقاله علمی معتبر داخلی(علمی-پژوهشی وزارتین) ( مخصوص دانشجویان دكتری تخصصی رشته های فنی مهندسی، كشاورزی و منابع طبیعی)
  2. پذیرش معتبر/ چاپ یك مقاله علمی معتبر داخلی(علمی-پژوهشی وزارتین یا حوزوی)یا بالاتر یا پذیرش معتبر /چاپ یك مقاله نشریه علمی دانشگاه آزاد اسلامی با امتیاز A یا +A یا پذیرش معتبر/چاپ یك مقاله نشریه علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ISI (بدون IF) پذیرش معتبر/ چاپ یك مقاله نشریه علمی با رتبه ISI (بدون IF) مخصوص دانشجویان دكتری تخصصی رشته های علوم انسانی، هنر و معماری)
  3. كرسی های تخصصی(نو آوری-نظریه پردازی)یا اثر بدیع هنری نوآورانه (مخصوص دانشجویان دكتری تخصصی رشته های علوم انسانی، هنر و معماری)
  4. ثبت پتنت ملی یا بین المللی یا تولید محصول دانش بنیان منجر به تجاری سازی (مخصوص كلیه رشته ها)

نکته 1: دانشجویان گرامی درصورت داشتن حداقل یکی از شرایط پژوهشی فوق و سپری شدن حداقل یك سال از تاریخ تصویب پروپوزال ایشان در شورای تخصصی گروه در سامانه پژوهشیار، لازم است با تکمیل فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع، مدارك و مستندات خود را در سامانه پژوهشیار، تا آخر وقت اداری (15:30) روز دوشنبه 15 آذرماه 1400 بارگذاری نمایند.

روند رساله این دسته از دانشجویان باید تا تاریخ 17 آذرماه 1400 در مرحله 9 سامانه پژوهشیار قرار گرفته باشد. این دسته از دانشجویان باید در بازهی زمانی 21 لغایت 23 آذرماه، جهت رزرو جلسه پیش دفاع، به سامانه وادافا به آدرس اینترنتی https://vadafa.iauec.ac.ir مراجعه كنند و تاریخ، زمان و محل برگزاری مورد نظر خود برای برگزاری جلسه را رزرو كنند.

نکته 2: با توجه به زمانبر بودن بررسی مقالات، ارسال فیزیکی مدارك و مستندات به حوزه معاونت پژوهش و فناوری(طبقه 5كتابخانه مركزی)، یك هفته قبل از درخواست پیش دفاع، ضروری است.
نکته 3: بارگذاری مدارك و مستندات كامل در سامانه پژوهشیار به عهده دانشجو می باشد و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری واحد (مرحله 8 پژوهشیار) به هیچ عنوان امکان ویرایش مستندات نمی باشد. ضمناً با توجه به اینکه فایل رساله بارگذاری شده در مرحله ،6در اختیار هیات تخصصی جلسه پیش دفاع قرار می گیرد، نسخه نهایی و بدون اشکال مطابق با آیین نامه نگارش مندرج در سایت دانشگاه، در سامانه بارگذاری شود.
نکته 4: تاریخ شروع جلسات پنجمین دوره پیشدفاع متمركز، 4 دی ماه است.
*دریافت فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دكتری تخصصی و آیین نامه نگارش پایان نامه با مراجعه به آدرس: iaun.ac.ir/proposals

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: