چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی در رشته حسابداری

در مقاله زیر برخی از حوزه‌ها و سرفصل‌های تحقیقاتی که می‌‍تواند بستری برای تدوین یک مقاله علمی پژوهشی باشند را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی در رشته حسابداری

رشته حسابداری به گرایشات حسابداری عمومی، حسابداری مالی، حسابداری بانکی، حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی و حسابداری مالیاتی؛ تقسیم می‌گردد.

 

در رشته حسابداری، برخی از حوزه‌ها و سرفصل‌های تحقیقاتی که می‌‍تواند بستری برای تدوین یک مقاله پژوهشی باشند عبارتند از :

 

سرمایه فکری، مدیریت سود، هموارسازی سود، کیفیت سود، سود تقسیمی، سود حسابداری، شاخص‌های عملکردی بورس، هزینه‌یابی هدف، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت،  حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری شرکت، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، سیستم‌های اطلاعات حسابداری، ساختار سرمایه، اهرم مالی، تامين مالي، ریسک : اعتباری، عملیاتی، نقدینگی، نرخ ارز، بازار، اعتبارسنجی، امتیازدهی اعتباری، مدیریت نقدینگی، مدیریت ترازنامه، مدیریت دارایی و بدهی، بهینه سازی پورتفوی، تخمین بهای (قیمت) تمام شده محصولات و خدمات، ورشکستگی مالی، جریان‌های نقدی، بودجه عملیاتی، بودجه‌بندی سرمایه‌ای، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، حسابرسی، بازده (عادی، غیرعادی، مورد انتظار، واقعی، اسمی)

سهام، قیمت سهام، شاخص کل بورس، ضریب P/E، ارزش شرکت، کارایی، اثربخشی، بهره وری، هزینه سرمایه، حقوق صاحبان سهام، بحران مالی، اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، گزارشگری مالی و حسابداری، ساختار مالکیت، هزینه نمایندگی، حباب قیمتی، محافظه کاری حسابداری، EPS، مالکیت نهادی، ریسک سیستماتیک، بتا و غیر سیستماتیک، افشای اطلاعات، سرمایه‌گذاری معکوس، درماندگی‌مالی، بحران مالی، ترکیب سهامداران، دوره سرمایه‌گذاری، حسابداری صنعتی، حسابداری مالیاتی، پیش‌بینی سود، جریان نقدی، بهایابی بر مبنای فعالیت، محتوای اطلاعاتی سود، بدهی، سود آتی، حسابرس مستقل، بهای تمام شده، حسابداری تورمی، سبد سهام، سود حسابداری، صورت‌های مالی، اثر تمایلی، بهینه سازی مارکویتز،

هزینه تامین مالی، قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، چسبندگی هزینه، کیفیت حسابرسی، روش‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و تأثیر آن بر سود، حسابداری بر اساس بهای جاری و مفاهیم حفظ سرمایه ، دارایی‌های جاری: تعاریف، مباحث نظری و ارزشگذاری آنها، دارائی‌های ثابت و دارائی‌های نامشهود: ماهیت، ویژگی‌ها و ارزشگذاری آنها، بدهی‌های جاری: تعاریف، مباحث نظری و ارزش‌گذاری آنها، تئوریهای حقوق مالکیت، مباحث نظری تغییرات در حقوق صاحبان سهام، افشا در گزارشگری مالی، تئوری حسابداری اثباتی، فرضیه‌های پاداش، بدهی و سیاسی، سود حسابداری و قیمت سهام، اطلاعات و حسابداری مدیریت ، تکنیکهای پیش بینی و تصمیم گیری در حسابداری مدیریت ، برنامه‌ریزی کوتاه مدت در شرایط محدودیت منابع، بسط تجزیه و تحلیل هزینه ، سطح فعالیت و سود (مباحث پیشرفته)، هزینه و منافع اطلاعات، انحرافات (محاسبه و بررسی)

موضوعات مرتبط با تخصیص، بودجه‌بندی سرمایه‌ای موضوعات پیشرفته در بودجه‌بندی سرمایه‌ای ، ارزیابی عملکرد مدیران و بخش‌ها، هزینه‌یابی بر مبنای هدف، ارزیابی متوازن ، مدیریت کیفیت جامع، تولید به موقع و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت‌ها، مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی بخش عمومی ، بررسی تطبیقی بیانیه‌های مفهومی گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و دولتی ، پاسخگوئی و کنترلهای داخلی در بخش عمومی

بررسی دیدگاههای کلی در زمینه گزارشگری بخش عمومی قبل و بعد از بیانیه شماره 34 GASB، حسابداری حساب مستقل باز پرداخت بدهیها، حسابداری و روش‌های گزارشگری حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی، حسابداری و روش‌های گزارشگری حساب مستقل انتفاعی ، حسابداری و گزارشگری دارائی‌های سرمایه‌ای و بدهی‌های بلند مدت، حسابداری و گزارشگری حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمان‌ها ، حسابداری و گزارشگری مالی حساب مستقل امانی قابل مصرف و غیر قابل مصرف، معیارهای کیفی ارزیابی اطلاعات حسابداری، مفهوم شهادت (گواهی) و مقایسه آن با فرآیند حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی، رابطه بین حسابداری و حسابرس و ارزش افزوده اطلاعاتی به واسطه حسابرسی، عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی شامل تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی، پیچیدگی اطلاعات، عدم دسترسی مستقیم، گسترش دامنه حسابرسی به سایر موضوع ها، ویژگیهای حسابرسی (ویژگیهای ساختاری)، فرآیند آزمون در حسابرسی، شرایط لازم برای ارائه یک ادعای مجاز (معیار شواهد، معیار باور)

 نقش تصور (ادراک) در آزمون حسابرسی، فرآیند گزارشگری (اطلاع رسانی) – حسابرسی به عنوان فرستنده پیام – گزارش حسابرسی به عنوان پیام – مشکلات فنی و معنایی در ارائه گزارش – استفاده کننده گزارش به عنوان گیرنده پیام، نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت ، شواهدی تاریخی از بازار خدمات حسابرسی،  نظریه نمایندگی (کارگزاری)

فرضیه اطلاعات، فرضیه بیمه ، ویژگیهای محصول نهایی فرآیند حسابرسی، اقتصاد اطلاعات – منافع و مخارج حسابرسی، عرضه خدمات حسابرس، فلسفه حسابرسی ، روش شناسی حسابرسی (رویکرد علمی – رویکرد حسابرسی – روش شناختی در نظریه احتمالات در علم و حسابرسی)، پیشینه حسابرسی (رویداد نگاری حسابرسی در جهان – حسابرسی‌های پیش از تشکیل حرفه‌ای – حسابرسی‌های بعد از تشکیل حرفه‌ای – پیشینه حسابرسی در ایران) ، نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی، نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی، نقش خاص اجتماعی حسابرسی، حاکمیت شرکتی (چارچوب نظری حاکمیت شرکتی)

 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی ، تئوری ذی نفعا، مدیریت مالی نوین، ابزارهای مالی و هزینه سرمایه، تعیین ارزش شرکت، مدل ارزشیابی شرکت بر اساس الگوی جریان نقدی آزاد (F.C.F)

مدل ارزشیابی شرکت بر اساس مدل ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تعیین ارزش سهام براساس الگوی رشد سود تقسیمی (مدل گوردون) بودجه‌بندی سرمایه‌ای و شاخص‌های تصمیم‌گیری، برآورد جریان‌های نقدی طرح‌های سرمایه‌ای ، جریان‌های نقدی طرح در مقایسه با سود حسابداری ، اثر مالیات و استهلاک بر جریان‌های نقدی، برنامه‌ریزی مالی بلند مدت ، ساختار سرمایه ، سیاست‌های تقسیم سود: ، بانکهای سرمایه‌گذار و تنظیم ساختار مالی ، تدوین استانداردهای حسابداری ، ساختار مبانی تدوین استانداردهای مالی (FASB) و فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آن، حسابداری اجاره‌ها: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، حسابداری تورمی: مباحث نظری و مسائل خاص آن

مخارج تحقیق و توسعه: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، دارایی‌های نامشهود: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، تسعیر ارز: مباحث نظری، استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری ، حسابداری پیمانهای بلندمدت: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری، حسابداری فعالیت های کشاورزی و دامداری: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای، حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی: استاندارد حسابداری ایران و مقایسه آن با سایر استانداردهای حسابداری بین المللی: مباحث نظری و دیدگاه‌ها، حسابداری و مفاهیم سیستم‌ها، مدل پردازش اطلاعات حسابداری، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، طراحی سیستم‌های حسابداری، انباره داده‌ها و روش‌‍های پردازش آنها، روش‌های پردازش فایل‌ها، پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت پایگاه داده‌ها، پردازش رویدادهای حسابداری، تلفیق صورت‌های مالی، مبادلات اوراق قرضه بین شرکت‌های گروه ، سهام ممتاز شرکت فرعی و سود هر سهم تلفیق

تغییر در حقوق مالکیت ، مالکیت غیر مستقیم و متقابل، صورت جریان وجه نقد تلفیقی، صورت‌های مالی تلفیقی بر مبنای واحد پول خارجی، روش‌های خاص در حسابداری استهلاک، استهلاک بر مبنای نظریه‌های سرمایه‌گذاری، استهلاک گروهی و ترکیبی ، استهلاک به روش تجدید ارزیابی و روش تعویض، استهلاک منابع طبیع، شناخت درآمد، صورت جریان وجوه نقد، درآمد عملیاتی ، دارائی‌های ثابت مشهود، حسابداری سرمایه‌گذاریها، صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی ، ترکیب‌های تجاری، حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته، مدل هاي پويا در تصميم‌گيري، نظريه بازي‌ها، مدل سازي كاربردي از برنامه‌ريزي‌هاي با اعداد صحيح،  منظور نمودن ارزش فعلي پول در برنامه‌ريزي پويا، برنامه‌ريزي غير خطي و طبقه‌بندي آن

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه حسابداری عبارتند از :

 

JOURNAL

ISSN

Management Accounting Research

1044-5005

JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH

0021-8456

ACCOUNTING REVIEW

0001-4826

Accounting Auditing & Accountability Journal

0951-3574

Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida

0210-2412

Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics

1608-1625

JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS

0165-4101

ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY

0361-3682

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان 02140220450

 

 

چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی در رشته حسابداری
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 493 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: مقاله علمی پژوهشی isi
ورود ثبت نام
×