راهنمای جامع نگارش پایان نامه و رساله در بخش ساختار

برای آشنایی با نگارش پایان نامه و رساله در بخش ساختار می‌توانید مقاله زیرا مطالعه کنید

راهنمای جامع نگارش پایان نامه و رساله در بخش ساختار

راهنمای جامع نگارش پایان‌نامه و رساله در بخش ساختار

هر دانشگاه و ژورنال معتبر علمی، قوانین خاصی برای نحوه نگارش تحقیقات علمی، پایان‌نامه و رساله دارد. در ایران، ساختار پایان‌نامه‌ها در دانشگاه‌های مختلف متعلق به : دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، پزشکی و دیگر دانشگاه‌ها، از قوانین نگارشی وزارت علوم پیروی می‌کنند و به جز موارد خاص و کوچکی در جزییات، در کلیات ساختار مشابهی دارند. در این بخش، راهنمای جامع نگارش پایان‌نامه و رساله در بخش ساختار برگرفته از فایل راهنمای جامع نگارش پایان‌نامه و رساله در بخش ساختار از دفتر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور پژوهشي ارائه شده است :

آئین نگارش در بخش ساختار پایان‌نامه و رساله:

چارچوب اصلي ، چارچوب نگارش پایان‌نامه و رساله چهار بخش اصلي دارد:

 1. جلد
 2. بخش آغازين
 3. متن اصلي
 4. بخش پاياني

اين چهار بخش در جدول زیر، در ستونِ بخش‌ها آمده‌اند. سرنويس هاي اين جدول نيز ويژگي‌هاي زير را براي هر بخش نشان مي‌دهند:

 1. عناصر
 2. ضروري يا اختياري بودن آن‌ها
 3. هدف يا شرح
 4. اجزا

جدول 1: بخشهاي پایان‌نامه و رساله و ويژگي هاي آن‌ها

 

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

جلد

1

عطف

×

 

مشاده‌پذیری پارسا در قفسه

 • عنوان پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • ماه و سال دفاع

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

جلد

2

روی جلد

×

 

نگهداری صفحه‌ها و نشان دادن اطلاعات اصلی درباره پارسا

 • نشان مؤسسه
 • نام مؤسسه
 • نام دانشکده / پژوهشکده
 • رشته تحصیلی
 • گرایش تحصیلی (اگر باشد.)
 • مقطع (پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری)
 • عنوان پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) راهنما
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) مشاور
 • ماه و سال خورشیدی دفاع

3

پشت جلد

(به زبان انگلیسی)

×

 

اشاعۀ بهتر اطلاعات پارسا در جهان

 • نشان مؤسسه
 • نام مؤسسه
 • نام دانشکده / پژوهشکده
 • رشته تحصیلی
 • گرایش تحصیلی (اگر باشد.)
 • مقطع (پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری)
 • عنوان پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) راهنما
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) مشاور
 • ماه و سال میلادی  دفاع
 

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

بخش آغازین

4

صفحۀ به‌نام خدا

×

 

اول دفتر بود

نام خداوندگار

-

5

صفحۀ عنوان

×

 

ارائه اطلاعات توصیفی و کتاب شناختی پارسا

 • نشان مؤسسه
 • نام مؤسسه
 • نام دانشکده / پژوهشکده
 • رشته تحصیلی
 • گرایش تحصیلی (اگر باشد.)
 • مقطع (پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری)
 • عنوان پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) راهنما
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) مشاور
 • ماه و سال خورشیدی دفاع

6

برگ اصالت و مالکیت اثر

×

 

تأیید اصالت پارسا و روشن کردن حقوق آن

 • گواهی اصالت و درستی محتوای پارسا
 • دارندگان حقوق معنوی و مادی پارسا
 • امکان و چگونگی استفاده از محتوای پارسا
 • رایانامۀ سازمانی و شخصی دانش آموخته

7

برگ تأیید هیئت داوران / صورت‌جلسه دفاع

×

 

تأیید محتوای پژوهش و ارائه تصمیم داوران دربارۀ نمره یا درجه پارسا

 • اطلاعات پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • تاریخ خورشیدی دفاع
 • نمره / درجۀ ارزیابی
 • نام و نام خانوادگی، درجه علمی و رایانامۀ سازمانی اعضای هیئت داوران
 • امضای اعضای هیئت داوران
 • نام و نام خانوادگی، سمت و امضای نمایندۀ مؤسسه
 

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

بخش آغازین

4

صفحۀ به‌نام خدا

×

 

اول دفتر بود

نام خداوندگار

-

5

صفحۀ عنوان

×

 

ارائه اطلاعات توصیفی و کتاب شناختی پارسا

 • نشان مؤسسه
 • نام مؤسسه
 • نام دانشکده / پژوهشکده
 • رشته تحصیلی
 • گرایش تحصیلی (اگر باشد.)
 • مقطع (پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری)
 • عنوان پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) راهنما
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) مشاور
 • ماه و سال خورشیدی دفاع

6

برگ اصالت و مالکیت اثر

×

 

تأیید اصالت پارسا و روشن کردن حقوق آن

 • گواهی اصالت و درستی محتوای پارسا
 • دارندگان حقوق معنوی و مادی پارسا
 • امکان و چگونگی استفاده از محتوای پارسا
 • رایانامۀ سازمانی و شخصی دانش آموخته

7

برگ تأیید هیئت داوران / صورت‌جلسه دفاع

×

 

تأیید محتوای پژوهش و ارائه تصمیم داوران دربارۀ نمره یا درجه پارسا

 • اطلاعات پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • تاریخ خورشیدی دفاع
 • نمره / درجۀ ارزیابی
 • نام و نام خانوادگی، درجه علمی و رایانامۀ سازمانی اعضای هیئت داوران
 • امضای اعضای هیئت داوران
 • نام و نام خانوادگی، سمت و امضای نمایندۀ مؤسسه
 

 

 

 

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

بخش آغازین

8

صفحۀ تقدیم

 

×

-

در اختیار دانش آموخته

9

صفحۀ سپاسگزاری

 

×

-

در اختیار دانش آموخته

10

چکیده

×

 

ارائۀ خلاصه‌ای از پارسا

 • مقدمه
 • هدف
 • روش (مواد)
 • یافته‌ها
 • نتایج

11

کلیدواژه‌ها

×

 

اشاره به مهم‌ترین موضوع‌ها در پژوهش

سه تا هفت کلیدواژه

12

فهرست نوشته‌ها

 

 

دسترسی آسان به محتوای پژوهش

 • عنوان‌های اصلی و فرعی
 • شماره صفحه‌ها

13

فهرست نشانه‌ها، نمادها و کوته‌نوشت‌ها (سرنام‌ها و سرواژه‌ها اگر باشند.)

×

 

راهنمایی خوانندگان برای درک بهتر محتوای پارسا

 • نشانه‌ها
 • نمادها
 • کوته‌نوشت‌ها (سرنام‌ها و سرواژه‌ها)
 

 

 

 

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

بخش آغازین

14

فهرست جدول‌ها (اگر باشد.)

×

 

جایابی آسان جدول‌ها در متن اصلی

 • عنوان جدول‌ها
 • شمارۀ صفحه‌ها

15

فهرست شکل‌ها (اگر باشد.)

×

 

جایابی آسان شکل‌ها در متن اصلی

 • عنوان شکل‌ها، تصویرها، نقشه‌ها و عکس‌ها
 • شمارۀ صفحه‌ها

16

فهرست نمودارها (اگر باشد.)

 

 

جایابی آسان نمودار‌ها در متن اصلی

 • عنوان نمودار‌ها
 • شمارۀ صفحه‌ها

17

فهرست پیوست‌ها (اگر باشد.)

×

 

جایابی آسان پیوست‌ها

 • عنوان پیوست‌ها
 • شمارۀ صفحه‌ها

متن اصلی

18

فصل‌های پارسا

×

 

ارائه گزارش پژوهش انجام شده در پارسا

 • فصل نخست
 • فصل دو
 • فصل سه
 • فصل ...

بخش پایانی

19

فهرست منابع

×

 

ارائۀ منابع بکار رفته در انجام پژوهش

 • اطلاعات منابع فارسی
 • اطلاعات منابع انگلیسی

20

پیوست‌ها (اگر باشد.)

×

 

ارائۀ اطلاعات افزوده‌ای که به درک بهتر پارسا کمک می‌کند.

 • عنوان پیوست‌ها
 • شمارۀ صفحه‌ها
 

 

 

 

بخش‌ها

شماره

عناصر

ضروری

اختیاری

هدف / شرح

اجزاء

بخش پایانی

21

واژه‌نامه توصیفی

 

×

توصیف واژه‌ها و اصطلاحات ناآشنا در پارسا

 • عنوان جدول‌ها
 • شمارۀ صفحه‌ها

22

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

 

×

ارائۀ واژه‌های انگلیسی به‌کار رفته برای نگارش پارسا و برابرنهاده‌های فارسی آن‌ها به ترتیب الفبای فارسی

 • واژه‌های فارسی به ترتیب الفبای فارسی
 • برابرنهاده‌های انگلیسی واژه‌های فارسی

23

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

 

×

ارائۀ واژه‌های انگلیسی به‌کار رفته برای نگارش پارسا و برابرنهاده‌های فارسی آن‌ها به ترتیب الفبای انگلیسی

 • واژه‌های انگلیسی به ترتیب الفبای انگلیسی
 • برابرنهاده‌های فارسی واژه‌های انگلیسی

24

فهرست مقاله‌های برگرفته از پارسا

 

×

ارائه برون‌داده‌های دیگر پارسا

اطلاعات کتاب‌شناختی مقاله‌هایی که از یافته‌های پارسا نگاشته شده‌اند.

25

کارنامک

×

 

ارائۀ خلاصه‌ای از زندگی‌نامۀ علمی دانش آموخته

 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • مدارک تحصیلی از دیپلم به بالا
 • مقطع
 • رشته
 • مؤسسه
 • سال دریافت
 • علاقه‌مندی‌های علمی پژوهشی

26

برگ تأیید هیئت داوران یا صورت‌جلسۀ دفاع (به زبان انگلیسی)

 

×

تأیید محتوای پژوهشی و تصمیم داوران دربارۀ نمره یا درجۀ پارسا

 • اطلاعات پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • تاریخ میلادی دفاع
 • نمره / درجۀ ارزیابی
 • نام و نام خانوادگی، درجۀ علمی و رایانامۀ سازمانی اعضای هیئت داوران
 • امضای اعضای هیئت داوران
 • نام و نام خانوادگی، سمت و امضای نمایندۀ مؤسسه

27

چکیده

(به زبان انگلیسی)

×

 

اشاعۀ بهتر اطلاعات پارسا در جهان

 • مقدمه
 • هدف
 • روش (مواد)
 • یافته‌ها
 • نتایج

28

کلیدواژه‌ها

(به زبان انگلیسی)

×

 

اشاعۀ بهتر اطلاعات پارسا در جهان

سه تا هفت کلیدواژه

29

صفحۀ عنوان به زبان انگلیسی

×

 

اشاعۀ بهتر اطلاعات پارسا در جهان

 • نشان مؤسسه
 • نام مؤسسه
 • نام دانشکده / پژوهشکده
 • رشته تحصیلی
 • گرایش تحصیلی (اگر باشد.)
 • مقطع (پایان‌نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری)
 • عنوان پارسا
 • نام و نام خانوادگی دانش آموخته
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) راهنما
 • نام و نام خانوادگی استاد(ان) مشاور
 • ماه و سال میلادی دفاع
 

عناصر پایان نامه و رساله

 عطف

نخستين جزء از جلد يك گزارش، عطف آن است. عطف، بخشي از يك گزارش صحافي شده است كه صفحه‌هاي به هم دوخته، منگنه يا چسبانده شده را مي پوشاند. اطلاعاتي كه روي عطف گزارش مي‌آيد، به خواننده در بازشناسي و بازيابي آسان تر آن در قفسه‌ها كمك مي‌كند. (International Organization for Standards 1985) در عطف بايد عنوان پایان نامه و رساله، نام و نام خانوادگي دانش آموخته و ماه و سال دفاع از پایان نامه و رساله نوشته شوند. عنوان اصلي پایان نامه و رساله، نخستين عنصري است كه در عطف مي‌آيد.

كيفيت چاپ عنوان در عطف بايد به گونه‌اي باشد كه به آساني خوانده شود و تشخيص گزارش را در قفسه ها يا در دسته‌هاي نامنظم، شدني سازد. نوشته‌هاي روي عطف بايد دو سانتي متر از پايين عطف فاصله داشته باشند تا كتابخانه‌ها بتوانند اطلاعات ويژة خود را (مانند شمارة بازيابي كتابخانه) در آنجا بنويسند يا بچسبانند. هنگامي كه عنوان در عطف نگنجد يا نوشتن عنوان در عطف به هر دليل، شدني نباشد، به جاي آن، عنوان در كناره نوشته مي شود. اين عنوان نزديكي لبة صحافي شدة جلد قرار مي گيرد. محتوا و شيوة نوشتن عنوان در كناره بايد مانند عنوان در عطف باشد. عنوان در كناره بهتر است از بالا به پايين و سمت راست جلد آغازين بيايد؛ ولي مي‌تواند روي جلد پاياني هم باشد. چنين عنواني، جست وجو براي گزارش هاي قفسه بندي شده را آسان مي‌كند (International Organization for Standards 1895). عنوان هاي بلند را كه در عطف نمي‌گنجند، مي توان خلاصه كرد يا تنها بخش نخست آنها را نوشت. نمونة عطف در شكل زیر آمده است.

شکل 1: نمونة عطف پایان‌نامه و رساله

 روي جلد به زبان فارسي

اجزاي روي جلد به زبان فارسي با قلم پررنگ بي زر از بالا تا پايين آن به ترتيب زير هستند. حاشيه‌‌‌هاي روي جلد مانند حاشيه‌هاي صفحه‌هاي سمت چپ متن اصلي است. فاصلة ميان اجزاي روي جلد بسته به اندازة آن‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در يك صفحه جا بگيرند. از اين رو مي‌توان اندازة قلم‌ها را نيز از آنچه در اينجا آمده است، كاهش داد.

 1. نشان مؤسسه (با پهناي دو سانتي متر)
 2. نام مؤسسه (با اندازه 11).
 3. نام دانشكده يا پژوهشكده (با اندازه 10)
 4. نوشتة «پايان‌نامة كارشناسي ارشد يا رسالة دكتري رشتة ... گرايش...» (با اندازه 10)
 5. عنوان پایان‌نامه و رساله (با اندازه 20)
 6. وژه نگارش (با اندازه 10)
 7. نام و ‌نام خانوادگی دانش آموخته (با اندازه 12)
 8. نوشته «استاد/ استادان راهنما» (با اندازه 10)
 9. نام و نام خانوادگی استاد/ استادان راهنما (با اندازه 12)
 10. نوشتته «استادان/ استادان مشاور» (با اندازه 12)
 11. نام و نام خانوادگی استاد/ استادان مشاور (با اندازه 12)
 12. ماه و سال (ماه و سال دفاع موفقیت‌آمیز از پایان‌نامه و رساله با اندازه 10)

پشت جلد به زبان انگلیسی

پشت جلد كه به زبان انگليسي است، بايد همانند روي جلد به زبان فارسي باشد. از اين رو اطلاعات روي جلد (به زبان انگلیسی) و صفحة عنوان (به زبان انگلیسی) مانند يكديگر هستند: ولي در پشت جلد قلم «تايمز نيو رومن» به جاي بي‌زر به كار مي‌رود.

 

شکل2. روي جلد پایان‌نامه و رساله

شکل3. پشت جلد پایان‌نامه و رساله

. صفحة به نام خدا

از آنجايي كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و كاري است، نام او در نخستين برگ پایان‌نامه و رساله مي‌آيد. بهتر است در اين صفحه كادر و تزئين به كار نرود. پشت اين صفحه سفيد گذاشته مي‌شود.

 صفحة عنوان (به زبان فارسی)

عنوان پایان‌نامه و رساله عبارتي است كه موضوعِ آن را بيان مي‌كند. از آنجايي كه عنوان،  نخستين بخش از هر گزارش است كه بيشتر جست وجو گران مي‌خوانند، بايد هرآنچه را در بر گيرد كه براي ارائة توصيفي درست از پایان‌نامه و رساله نياز است. از اين رو،  عنوان هميشه نبايد كوتاه باشد (Turner 1965, 20) و بايد محتو ا را نشان دهد (International Organization fo Standards 1986) عنوان به ويژه در چكيده نويسي،  فهرست نويسي، نمايه‌سازي، ارجاع به گزارش و نيز براي آگاه ساختن خوانندگان از محتواي آن اهميت دارد. واژه‌هاي عنوان، موضوع گزارش را تعريف و آن را محدود مي‌كنند. روي جلد و صفحة عنوان بايد به يك زبان و شكل باشند. پديدآور بايد براي عنوان واژه‌هايي را برگزيند كه پایان‌نامه و رساله را از پژوهش‌هاي پيشين با همان موضوع كلي جدا كنند (National Information Standards Organization1995).

تا جايي كه شدني است، بايد از نوشتن فرمول در عنوان گزارش خودداري شود؛ ولي اگر نياز و شدني بود، واژه‌هاي فارسي براي نوشتن فرمول به كار روند، براي نمونه:

p ايكس به توان دو به جاي

p ايگرگ به توان يك دوم به جاي

p قدر مطلق x به جاي | X|  

p انتگرال  برحسب Z  از COS y  تا sin x  به جایdz  

كاركرد صفحة عنوان، ساخت هويتي يكتا براي پایان‌نامه و رساله است. اين صفحه، كار خوانندگان را  آسان مي‌كند. اطلاعات روي جلد و صفحة عنوان همانند يكديگر هستند.

شکل 4: نمونة صفحة عنوان پایان‌نامه و رساله به زبان فارسي

برگ اصالت و مالكيت اثر

در اين برگ، دانش آموخته گواهي مي‌دهد كه پایان نامه و رساله، دستاورد كار و پژوهش خود او است و هر گونه استفاده از آن تنها با اجازة مؤسسة محل تحصيل وي شد ني است. نمونه اي از اين آمده است. در اين برگ به جاي نوشته‌هاي زيرخط دار بايد نوشته‌ها‌ي درست بر پاية نام دانش آموخته، مقطع، نام استادان، نام مؤسسه و مانند آن‌ها نوشته شوند. اصل اين صفحه بايد اسكن شود و در متن اصليِ پایان نامه و رساله قرار گيرد. اين برگ پشت صفحة عنوان مي‌آيد.

برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع (به زبان فارسي)

برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع، مجوزي براي پايان تحصيل دانشجو و دانش آموختگي وي است. نوشتن رايانامة سازماني براي اعضاي هيئت داوران (به جز نمايندة تحصيلات تكميلي) در برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع الزامي است. اصل اين صفحه بايد اسكن شود و در متن اصليِ پایان نامه و رساله قرار گيرد نمونه‌اي از برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع آمده است پشت اين صفحه سفيد است.

شکل 5: نمونة برگ اصالت و مالكيت اثر

 

اصالت و مالکیت پایان‌نامه (یا رساله)

این‌جانب رضا تهرانی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه ایران پدیدآور پایان‌نامه (یا رساله) با عنوان راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله با راهنمایی دکتر امیر شریف گواهی و تعهد می‌کنم که بر پایه قوانین و مقررات ، از جمله «دستورالعمل نحوۀ بررسی تخلفات پژوهشی» و همچنین «مصادیق تخلفات پژوهشی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (25 اسفند 1393):

 

 • این پایان‌نامه (یا رساله) دستاورد پژوهش اینجانب و محتوای آن از درستی و اصالت برخوردار است؛
 • حقوق معنوی همه کسانی را که در بدست آمدن نتایج اصلی پایان‌نامه/رساله تأثیرگذار بوده‌اند، رعایت کرده‌ام و هنگام کاربرد دستاورد پژوهش‌های دیگران در آن، با دقت و به‌درستی به آن‌ها استناد کرده‌ام؛
 • این پایان‌نامه/رساله و محتوای آن را تاکنون این‌جانب یا کس دیگری برای دریافت هیچ‌گونه مدرک یا امتیازی در هیچ‌جا ارائه نکرده‌ایم؛
 • همه حقوق مادی این پایان‌نامه (یا رساله) از آن دانشگاه ایران است و آثار برگرفته از آن با وابستگی سازمانی دانشگاه ایران منتشر خواهد شد؛
 • در همه آثار برگرفته از این پایان‌نامه (یا رساله)، نام استاد(ان) راهنما و اگر استاد راهنمای نخست تشخیص دهد، نام استاد(ان) مشاور و نشانی رایانامۀ سازمانی آنان را می‌آورم؛
 • در همۀ گام‌های انجام این پایان‌نامه (یا رساله)، هرگاه به اطلاعات شخصی افراد یا اطلاعات سازمان‌ها دسترسی داشته یا آن‌ها را به‌کار برده‌ام، رازداری و اخلاق پژوهش را رعایت کرده‌ام.
 •  

 

 
 

حقوق: دانشگاه ایران، 1396

این گزارش و همۀ حقوق مادی و محصولات آن (مقاله‌ها، کتاب‌ها، پروانه‌های اختراع، برنامه‌های رایانه‌ای، نرم‌افزارها، تجهیزات ساخته شده و مانند آن‌ها) بر پایۀ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از آن دانشگاه ایران است و هرگونه استفاده از همه یا پاره‌ای از آن شامل نقل قول، تکثیر، انتشار، کاربرد نتایج، تکمیل و مانند آن‌ها به صورت چاپی، الکترونیکی یا وسایل دیگر، تنها با اجازۀ نوشتاری دانشگاه ایران شدنی است. نقل قول محدود در انتشارات علمی مانند کتاب و مقاله یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دیگر با نوشتن اطلاعات کامل کتاب‌شناختی، نیازی به مجوز دانشگاه ایران ندارد.

 

 

 

نشان و نام مؤسسه

صورت‌جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد / رسالۀ دکتری

تاریخ

نام و نام خانوادگی دانش‌آموخته

شمارۀ ملّی

رایانامۀ شخصی

       
 

 

عنوان

 

رشته تحصیلی

 

گرایش

 

 

شکل 6: نمونة برگ تأييد هيئت داورانصورت جلسة دفاع

هیئت داوران پس از شنیدن گزارش و دفاع دانشجو، پایان‌نامه / رسالۀ وی را داوری و آن را

«عالی ☐ / بسیار خوب ☐ / خوب ☐ / پذیرفته نشده ☐» ارزشیابی کرد.

سمت

نام و نام خانوادگی

مرتبۀ علمی

شمارۀ ملی

امضا

وابستگی سازمانی (پژوهشگاه / دانشگاه / ...)

رایانامۀ سازمانی

استاد راهنما

 

 

 

 

 

 

استاد راهنمای دوم

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

استاد داور

 

 

 

 

 

 

استاد داور

 

 

 

 

 

 

استاد داور

 

 

 

 

 

 

تأیید ناظر مؤسسه

نام و نام خانوادگی

سمت

امضا

 

 

 

صفحة تقديم

دانش آموخته مي‌تواند (به اختیار) پایان‌نامه و رساله را به كساني كه مي‌خواهد تقديم كند.  پشت اين صفحه سفيد است.

صفحة سپاسگزاري

دانش آموخته مي‌تواند (به اختيار) از كساني يا سازماني و سازمان‌هايي سپاسگزاري كند .سپاسگزاري مي‌تواند در صفحة تقديم هم انجام شود. پشت اين صفحه سفيد است.

 

چكيده (به زبان فارسي)

بر پاية تعريف دايرة المعارف كتابداري و اطلاع رساني، چكيده خلاصة كوتاه‌ي از پایان‌نامه و رساله است كه نكات كليدي متن آن را چنان ارائه مي‌كند كه به خواننده در تصميم گيري براي خواندن يا نخواندن اصل پایان نامه و رساله كمك مي‌نمايد. پشت اين صفحه سفيد است.

كليدواژه ها (به زبان فارسی)

كليدواژه‌ها نمايانگر محتواي اصلي پایان‌نامه و رساله هستند، از اين رو بايد به گونه‌اي برگزيده شوند كه موضوع‌هاي كليدي آن را نشان دهند. شمار كليدواژه‌ها مي‌تواند دست كم سه و بيشينه هفت باشد. كليدواژه‌ها بايد با واژه‌هاي اصليِ عنوان و مسئلة پژوهش تناسب داشته باشند. كليدواژه‌ها بايد با يك خط فاصله زير چكيده (به زبان فارسی) بيايند، به گونه‌اي كه همراه با چكيده در يك صفحه گنجانده شوند.

تا جايي كه شدني است، بايد از نوشتن فرمول در كليدواژه‌ها خودداري شود. براي آگاهي بيشتر از چگونگي نوشتن فرمول‌ها به بخش 5 نگاه كنيد.

فهرست نوشتار

فهرست نوشته‌هاي هر پایان‌نامه و رساله، نام بخش‌هاي اصلي و فرعي آن را در بر دارد كه در متن اصلي آمده‌اند و خواننده را به سرعت از محتواي پایان‌نامه و رساله آگاه مي‌كند. نام فصل‌ها، بخش‌ها، زيربخش‌ها و نام فهرست‌هاي ديگر مانند فهرست جدول‌ها، نمودارها، شكل‌ها و پيوست‌ها به ترتيبي كه در پایان‌نامه و رساله آمده‌اند، به همراه شمارة صفحة آن ها در فهرست نوشتار مي‌آيند. آنچه كه در فهرست نوشتار مي‌آيد، بايد با متن هم‌خوان باشد. در هر فصل ، شمار ة زيرفصل‌ها با نيم سانتي متر تورفتگي از شمارة هر فصل نوشته مي‌شود تا خواننده با يك ديد به شمار زيرفصل‌هاي هر فصل پي‌برد. شماره گذاري فصل ها به ترتيب از راست به چپ انجام مي‌شود. در فهرست نوشتار، بخش آغازين پایان‌نامه و رساله (صورت جلسة دفاع، تقديم و سپاسگزاري) نمي‌آيد. فهرست هاي بعدي، به جز فهرست منابع كه در پايان پایان‌نامه و رساله است، مي‌توانند در پي فهرست نوشتار بيايند.

فهرست نشانه‌ها، نمادها و كوته نوشت‌ها (سرنام و سرواژه اگر باشد)

در بسياري از رشته‌ها، نشانه‌هايي (علامت‌هايي) براي خلاصه ك ردن معاني پيچيده به كار مي‌روند. هرچه رشته‌اي به رياضي، برق، شيمي و ديگر علوم پايه و فني نزديك‌تر باشد، كاربرد نشانه‌ها در نوشته‌هاي آن بيشتر است (American Management Association 1996,232)  

نمادها نيز نشانه‌هايي هستند كه براي انتقال پيامي به كار مي‌روند و معنايي را براي خواننده در بردارند. سرنام و سرواژه هر دو كوته نوشت به شمار مي‌روند. در سرواژه، حرف‌ها جداجدا خوانده مي‌شوند مانند اچ تي ام ال ولي در سرنام، حرف‌ها مانند يك واژة تازه خوانده مي‌شوند مانند نزاجا كه سرنام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران است.

علامت اختصاريش كل كوتاهي از يك واژه يا عبارت است كه به خواننده كمك مي‌كند، معناي آن را بدون نياز به ديدنش كل كامل آن درك كند. علامت‌هاي اختصاري مي‌توانند حرف‌هايي براي نشان دادن نام بلند مانند يك سازمان باشند (American Management Association 1996, 1-6) علامت اختصاري، پيام نويسنده را به خواننده انتقال نخواهد داد، مگر اينكه براي وي آشنا باشد؛ بنابراين بايد به تناسب درك خوانندة گزارش به كار رود (.(Ulman and Gould 1959, 187-189

روي هم رفته هرگاه نمادها، سرنام‌ها، سرواژه‌ها و علامت‌هاي اختصاري براي نخستين بار در متن بيايند، كامل نوشته و تعريف مي‌شوند تا خوانندگان آن‌ها را به درستي درك كنند .علامت‌هاي استاندارد رياضي، نمادهاي شيميايي و علامت‌هاي اختصاريِ شناخته شدة  اندازه‌گيري تعريف نمي‌شوند؛ مگر آنكه زمينه‌اي براي تعبير نادرست آن‌ها باشد. سرنام و سرواژه نيز نخستين بار كامل نوشته مي‌شوند و در فهرست نشانه‌ها، نمادها، سرنام‌ها، سرواژه‌ها و علامت‌هاي اختصاري نيز مي‌آيند. چنانچه يك نشانه، نماد، سرنام، سرواژه و علامت اختصاري بيش از يك تعريف داشته باشد، تعريف‌ها با نقطه كاما (؛) از يكديگر جدا مي‌شوند و هر تعريف در نخستين باري كه در گزارش مي‌آيد، توضيح داده مي‌شود (National Information Standards Organization 1995) چنانچه در پایان نامه و رساله از نشانه ها، نمادها و اختصارها استفاده شده باشد، بايد فهرست آن ها نوشته شود. اين نشانه‌ها اگر انگليسي و يوناني باشند، همراه توضيحشان در سمت چپ و اگر فارسي و عربي باشند، سمت راست صفحه مي‌آيند. در ترتيب قرار گرفتن اين نشانه‌ها، نخست فارسي، سپس به ترتيب عربي، انگليسي و يوناني نوشته مي‌شوند.

فهرست جدول‌ها (اگر باشد)

اگر در متن پایان نامه و رساله جدول هم باشد، عنوان جدول‌ها و شمار ة صفحة آن‌ها، به ترتيب در فهرست جدول‌ها آورده مي شوند. يك جدول، مجموعه‌اي از داده‌ها و اطلاعات عددي يا حرفي است كه در سطرها و ستون‌ها نوشته مي‌شوند  Riordan, Steven and Pauley 1996-187)).

فهرست شكل ها / تصويرها/ عكس ها/ نقشه ها (ا گر باشد)

شكل‌ها/ تصويرها/ عكس‌ها/ نقشه ها ابزارهايي هستند كه اطلاعات را به شكل تصويري به خواننده ارائه مي‌كنند و اگر در متن پایان‌نامه و رساله آمده باشند، عنوان و شمارة صفحة آن‌ها، به ترتيب در فهرست هر يك مي‌آيند.

فهرست نمودارها (اگر باشد)

واژة نمودار به نمودارهاي ميله‌اي، ستوني، هيستوگرام، خطي و ... گفته مي‌شود كه داده ها و اطلاعات را باز مي‌نمايند. چنانچه متن پایان نامه و رساله نمودار داشته باشد، در اين فهرست همراه شم ارة صفحه هاي آ نها مي آيد.

فهرست پيوست ها (اگر باشد)

اگر متن پایان نامه و رساله پيوست داشته باشد، فهرستي از آ ن‌ها به همراه شمارة صفحه در دسترس خوانندگان گذارده مي‌شود.

فصل نخست، دو، سه، چهار، پنج، شش و...

فصل هاي پایان‌نامه و رساله در رشته‌هاي تحصيلي و مؤسسه‌هاي گوناگون؛ تعداد، نام‌گذاري، محتوا و شيوة نگارش گوناگوني دارند كه بر پاية آن تنظيم و نوشته مي‌شوند.

فهرست منابع

منابع اطلاعاتي به كار رفته در يك گزارش، در فهرست منابع آورده مي‌شوند. فهرست منابع كه استنادهاي برون متني در گزارش است بايد (دست كم) به دو دستة جداگانة فارسي و غيرفارسي و به ترتيب الفبا آورده شود. توضيح بيشتري دربارة شيوة استناد دهي (درون متني و برون متني) در بخش آمده است.

پيوست ها

هدف از ارائة پيوست، درك بهتر پایان نامه و رساله و حفظ يكپارچگي متن آن است. محتواي پيوست را نامه‌ها، نمونه ابزارها، بررسي‌ها، نوشته هاي بيشتر ، آمار، ارقام و مانند آن‌ها در بر دارد كه به گونه اي در انجام پژوهش به كار رفته‌اند؛ ولي آوردن آن‌ها در متن اصلي نياز نيست. اگر پيوست ها موضوع هاي گوناگوني داشته باشند، دسته بندي مي‌شوند و با عنوان پيوست «الف» پيوست «ب» و... مي آيند. استناد به اين پيوست ها در متن پایان نامه و رساله بايد با نوشتن عنوان آن در پرانتز انجام شود.

واژه نامة توصيفي

بودن واژه‌نامه‌اي با اصطلاحات ويژه به خوانندة هر گزارشي كه تحليل هاي گسترد ة فني، رياضي يا علمي دارد، كمك بسياري مي كند. در چنين واژه نامه‌اي، واژه‌ي تخصصي و فني آمده در متن، فهرست مي شوند كه معناي آن‌‌ها مي‌تواند براي خوانندگان متوسط، نا‌آشنا يا نامفهوم باشد (Jordan 1971, 381) واژه نام ة توصيفي فرهنگ فشرده‌اي است از واژه‌هاي خاصي كه در گزارش به كار رفته‌اند يا در فهم آن نقشي كليدي دارند. واژه‌نامه بايد از هريك از چنين واژه‌هايي، تعريف فشرده و روشني ارائه دهد و اگر نياز باشد، نمونه‌اي از كاربرد آن‌ها را بياورد (Turner 1965,26).

اصطلاحات واژه‌نامه، نخستين باري كه در متن گزارش مي‌آيند، درونِ متن توضيح داده مي شوند. بودن واژه‌نامه به اين معنا نيست كه مي‌توان اين توضيح را از متن كنار گذاشت. واژه‌هاي واژه نامه به ترتيب حرف‌هاي الفبا مرتب مي شوند و هريك با توضيح برابرِ آن در خطي جداگانه نوشته مي‌شوند. اين بخشِ اختياري، با عنوان «واژه نامه» از صفحة فرد آغاز مي‌شود. كاراكتر تورفتگي نوشته مي‌شوند (National Information Standards Organization 1995).

واژه نامة فارسي به انگليسي

اين واژه‌نامه نيز اختياري است و براي ارائة واژه‌هاي انگليسيِ به كار رفته در متن و برابرنهاده‌هاي فارسي آن‌ها به ترتيب الفباي فارسي استفاده مي‌شود. در اين واژه‌نامه، نيزي به تعريف واژه‌ها نيست. اين واژه‌نامه از صفحة فرد آغاز مي‌شود.

واژه نامة انگليسي به فارسي

اين واژه‌نامة اختياري به ارائة واژه‌هاي انگليسيِ به كار رفته در متن و برابرنهاده‌هاي فارسي آن‌ها، به ترتيب الفباي انگليسي مي‌پردازد. در اين واژه‌نامه نيز نيازي به تعريف واژه‌ها نيست. اين واژه‌نامه از صفحة فرد آغاز مي‌شود.

فهرست مقاله هاي برگرفته از پایان نامه و رساله

فهرست مقاله‌هايي كه از پایان‌نامه و رساله برگرفته و بر پاية آن نوشته و منتشر شده‌اند، در اين صفحه‌ مي‌آيد. اين فهرست از صفحة فرد آغاز مي‌شود.

كارنامك، شمايي كوتاه از كارهاي علمي و درجه هاي تحصيلي دانش آموخته را نشان مي‌دهد و بهتر است به زبان سوم شخص (غایب) نوشته شود. اين بخش براي دانش آموختگان كارشناسي ارشد، اختياري و براي دانش آموختگان دكتري الزامي است . براي كساني كه پایان‌نامه و رساله را به زباني به جز فارسي (همچون عربي، انگليسي، فرانسه و...) مي‌نويسند اين كارنامك نيز بايد به همان زبان نوشته شود. نمونه‌اي از اين كارنامك آمده است. در اين نمونه به جاي نوشته‌هاي زيرخط دار بايد نوشته هاي درست بر پاية نام دانش آموخته، مقطع، نام مؤسسه و مانند آن‌ها نوشته شوند.

شکل 7: نمونة يك كارنامك

 

رضا تهرانی دانش‌آموختۀ دکتری تخصصی (یا کارشناسی ارشد) رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ایران در گرایش نگارش علمی در سال 1396 است. او در سال 1390 کارشناسی ارشد (یا کارشناسی) خود را از دانشگاه ایران در رشتۀ تاریخ ادبیات دریافت کرد. زمینه‌های پژوهشی او نوشتارهای علمی، تاریخ ادبیات و ویرایش تخصصی هستند.

 

برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع (به زبان انگليسي)

برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع به زبان انگليسي، همانند نمونة آن به زبان فارسي است كه بايد اسكن و در متن اصلي پایان نامه و رساله آورده شود.

شکل8: برگ تأييد هيئت داوران/ صورت جلسة دفاع (به زبان انگليسي)

Institution Name and Logo

Master thesis / PhD Dissertation Examiners` Repost

Date

Student Full Name

National ID Number

Personal Email

       

 

Thesis / Dissertation Title

 

Discipline / Major

 

Academic Orientation / sub-field

 

The examiners evaluated this Thesis / Dissertation are followers, after they listened to the students` presentation and viva:

Excellent / Very Good / Good / Not Acceptable

Role

Full Name

Academic Position

National ID No.

Signature

Affiliation

Org`l Email

Supervisor

 

 

 

 

 

 

2nd Supervisor

 

 

 

 

 

 

Co- Supervisor

 

 

 

 

 

 

Co- Supervisor

 

 

 

 

 

 

Examiner

 

 

 

 

 

 

Examiner

 

 

 

 

 

 

Examiner

 

 

 

 

 

 

Approved by supervisor at the Institute

Full Name

Position

Signature

 

 

 

چكيده (به زبان انگليسي)

چكيده به زبان انگليسي، برگردان (ترجمة) چكيده به زبان فارسي است و بايد 300 تا 500 واژه داشته باشد و تنها در يك صفحه گنجانده شود.

 

كليدواژه ها (به زبان انگليسي)

كليدواژه‌ها به زبان انگليسي، برگردان (ترجمة) كليدواژه ها به زبان فارسي هستند و در زير چكيده مي آيد، به گونه‌اي كه در يك صفحه گنجانده شوند.

 

صفحة عنوان (به زبان انگليسي)

صفحة عنوان به زبان انگليسي همانند صفحة عنوان به زبان فارسي است. اطلاعات روي جلد (به زبان انگليسي) و صفحة عنوان (به زبان انگليسي) همانند يكديگر هستند. نمونة صفحة عنوان به زبان انگليسي در آمده‌است.

شکل 9: نمونة صفحة عنوان پایان‌نامه و رساله به زبان انگليسي

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: