سؤالات پژوهش

ما در این مقاله سعی کرده‌ایم تا شما را با انواع سؤالات پژوهش آشنا کنیم.

سؤالات پژوهش

سوالات پژوهش

 

سوالات پژوهش محور‌هایی که پژوهش در پی دستیابی به آن است را به وضوح بیان می‌نماید. در واقع می‌توان گفت سوالات پژوهش عبارتست از حالت سوالی اهداف مهم هر پژوهش.

ویژگی سوالات پژهشی

  • باید ساده و روان و غیر قابل تفسیر باشند
  • با انجام پژوهش حاضر امکان پاسخگویی به آنان وجود داشته باشد
  • از نظر تعداد با اهداف اختصاصی متناظر باشند
  • از نظر زمانی امکان پاسخ به آنان در بازه زمانی پژوهش مقدور باشد
  • به صورت استفهامی و درست نوشته شده باشند

انواع سوالات در پژوهش

سوالات پژوهشی از نظر منطقی با اهداف اختصاصی هم راستا بوده و بر اساس نوع پژوهش ماهیت آنان نیز تفاوت می‌نماید. اولین گروه سوالات توصیفی هستند که در مطالعات توصیفی مطرح می‌شوند. در گروه از سوالات عبارت‌هایی نظیر چه چقدر چه میزان، بیشتر به چشم می‌خورد.

دومین گروه از سوالات پژوهشی سوالاتی هستند که وجود یا عدم وجود تفاوت یا اختلاف را بین دو متغیر مورد مطالعه قرار می‌دهند.

گروه بعدی سولات رابطه‌ایی هستند این نوع سوالات در پژوهش‌های سنجش رابطه‌ای مطرح شده و در آن وجود یک رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخشی از مطالعات سنجش رابطه ، علاوه بر وجود رابطه، شدت و جهت رابطه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که به این نوع سوالات سوالات هم بستگی نیز می‌گویند

چهارمین گروه سوالاتی هستند که در مطالعات مداخله‌ای مورد استفاده قرار گرفته و رابطه علت و معلولی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تمامی موارد اشاره به نوع سوالاتی دارد، که در مطالعات کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اما آخرین گرو سوالات مربوط به مطالعات کیفی بوده و در این سوالات شاهد عبارت‌هایی نظیر، چگونه، چطور ، چرا به چه نحوی هستیم.

منبع: کتاب ملایی ص 70 تا ص 72

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: