جامعه آماری در تحقیق

جامعه آماری تأثیر زیادی درقابلیت اطمینان به نتایج تحقیقات شما دارد.

جامعه آماری در تحقیق

جامعه آماری در تحقیق

جامعه آماری:

به مجموعه‌ای از افراد که آنان را می‌خواهیم مورد سنجش قرار دهد محقق می‌خواند، این کار را انجام می‌دهند.

نمونه: معرف جامعه می‌باشد، یعنی نماینده واقعی جامعه می‌باشد، محقق در اولین گام برای بررسی پژوهش خود نیاز به نمونه دارد .چون جامعه بسیار گسترده می‌باشد و محقق امکان دسترسی نه به جامعه نه به نمودار دارد (عدم امکانات مالی در زمانی در نتیجه در اصول اساسی نمونه گیری) 2) تصادفی بودن نمونه تصادفی بودن از این لحاظ حائذ اهمیت می‌باشد که تمامی افراد جامعه به صورت عادلانه مورد سنجش قرار می‌گیرند هیچ گونه تبعیضی وجود ندارد.

منبع: (دکتر طبیعی و همکاران،پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، 1398)

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: