پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای آگاهی پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات مقاله زیر را مطالعه کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات حاوی پرسش‌های زیر می‌باشد:

 

پرسشنامه1: پرسشنامه  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

پرسشنامه2: پرسشنامه  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

پرسشنامه3: ماتریس تعیین موقعیت و اقدام استراتژیک SPACE

پرسش‌نامه 1:شامل 4 فرصت (o) و 4 تهديدات (T) است که با طیف گزینه اهمیت (1-0) و گزینه نمره شرکت (4-3) لیکرت ‌می‌شود.

پرسش‌نامه 2:شامل 7  قوت‌های(s) و 7 ضعفها(W) است که با طیف گزینه اهمیا (0-1) و گزینه نمره شرکت (3-4 ) لیکرت می‌‌شود.

پرسش‌نامه 3: شامل 20 توان مالی FS است که گزینه نمره لیکرت می‌شود.

 

برای مشاهده وآگاهی بیشتر از پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات ​روی لینک زیر کلیک کنید:

 

پرسش‌نامه استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

پرسش‌نامه استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 423 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×