موضوعات پیشنهادی خدمات بهداشتی و درمانی

موضوعات پیشنهادی خدمات بهداشتی و درمانی

برخی از موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را در این مقاله می‌توانید مطالعه کنید.

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


برخی از موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 • رابطه چابكي سازمان و  هوش سازمانی در دانشگاه علوم پزشكي ....

 • طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان (موردی بیمارستان ...)

 • طراحی مدل توسعه کارآفرینی مبتنی بر مدیریت دانش در صنعت دارویی کشور

 •  تاثیر چابكي سازمان بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشكي ....

 •  رابطه تعهد سازماني و عملکرد پرسنل بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ...

 •  رابطه کیفیت ارائه خدمات و رضایت شغلی پرسنل بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ...

 • بررسی رابطه شاخص‌های سلامت و میزان رفاه عمومی و رشد اقتصادی در کشور

 • رابطه برون سپاری خدمات بیمارستان‌ها و رضایت بیماران (بیمارستان ... خدمات رادیولوژی)

 • رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی سالمندان شهر ...

 • رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی سالمندان شهر ...

 • الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان

 • بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان

 • تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان

 • بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني

 • بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني

 • رهبري تحول آفرين، شهروندی سازمانی

 

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 244 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: پایان نامه
ورود ثبت نام
×