موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت شهری

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه توریسم در ... با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، یکی از موضوعات ایران‌تز در این مقاله است.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

برخی از موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات رشته مدیریت شهری

 

 • رابطه رشد جمعیت شهری با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، اشتغال، تولید ناخالص، سرمایه‌گذاری و ....)

 • بررسی زیست پذیری در محله ...

 • کاربرد تکنیک طب سوزنی شهری در افزایش کیفیت زندگی در محله ...

 • طراحی و ترسیم نقشه جغرافیای جرایم شهری در شهرستان ....

 • طراحی شهری با رویکرد ادراک امنیت موردی محله ...

 • بررسی شهرسازی منظر در شهر جدید ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی المان‌های شادی ساز در فضاهای عمومی در طراحی شهری

 • ارزیابی شاخص‌های کالبدی موثر بر معیار زیباشناسی در طراحی شهرهای جدید

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فرایند طراحی فضای شهری با رویکرد آسایش زنان

 • تعیین شاخص‌ها و اندازه‌گیري پراکنده رویی شهري شهر ...  با تاکید بر ملاحظات کالبدي

 • ارائه مدلی جهت سنجش توسعه پایدار در شهرها (مطالعه موردی استان ...)

 • سنجش میزان ناپایداری سکونت‌گاههای روستایی با استفاده از روش تحلیل عاملی

 • تعیین درجه توسعه یافتگی استان ....

 • تدوین استراتژی توسعه پایدار در مناطق شهری

 • اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار در ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

 • تحلیل همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها

 • شناسایی و رتبه‌بندی موانع توسعه پایدار در ایران

 • طراحی مدل اکوتوریسم پایدار شهری (مطالعه موردی شهرستان ....)

 • رتبه‌بندی محلات شهری بر اساس شاخص‌های پایداری اجتماعی مسکن (مطالعه موردی شهر ...)

 • شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه بام‌های سبز در تهران

 • مدل‌سازی رفتار ترافیکی شهروندان در تهران

 • بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در حکمرانی خوب شهری

 • مدل مقایسه کیفیت زندگی شهری در مناطق مختلف تهران

 • مدل‌سازی مدیریت یکپارچه شهری در شهر ...

 • تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی در شهر ... با استفاده از ماتریس سوات

 • شناسایی و رتبه‌بندی مزایای ایجاد شهرهای فشرده در راستای نیل به توسعه پایدار

 • شناسایی و رتبه‌بندی معایب ایجاد شهرهای فشرده در راستای نیل به توسعه پایدار

 • بررسی تطبیقی فرم فشرده شهری در مقابل فرم گسترده شهری

 • شناسایی نقاط ضعف، قدرت، فرصت و تهدید ایجاد شهرهای فشرده و تدوین استراتژی بهینه توسعه آن‌ها با آنالیز swot

 • راهکارهای پایداری شهرهای فشرده

 • برنامه‌ریزی توسعه توریسم شهری بمنظور توسعه پایدار شهری در ....

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه توریسم در ... با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

 • شناسایی راه کارهای مناسب جهت برنامه‌ریزی صنعت توریسم در ...

 • اکوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار شهر ...

 • بررسي تاثير توريسم مذهبی فرهنگي بر توسعه پايدار شهري ...

 • برنامه‌ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اقتصادی مطالعه موردی شهر ...

 • رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری

 • طراحی مدل سنجش سرمایه اجتماعی در شهر ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی مزایای ایجاد شهرهای فشرده در راستای نیل به توسعه پایدار

 • شناسایی و رتبه‌بندی معایب ایجاد شهرهای فشرده در راستای نیل به توسعه پایدار

 • بررسی تطبیقی فرم فشرده شهری در مقابل فرم گسترده شهری

 • شناسایی نقاط ضعف، قدرت، فرصت و تهدید ایجاد شهرهای فشرده و تدوین استراتژی بهینه توسعه آن‌ها با آنالیز swot

 

موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت شهری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 318 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×