موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت دولتی

اگر دانشجوی رشته مدیرت هستید ما موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال را برای اطلاعت شما در مقاله زیر بیان کرده‌ایم.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

برخی از موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات رشته مدیریت دولتی :

 

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سوت زنی سازمانی

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ترومای سازمانی

 • بررسی ارتباط رهبری زهرآگین با نارضایتی شغلی کارکنان

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کاهش پارانوئید سازمانی

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پیش کنشی سازمانی

 • طراحی مدلی جهت ارزیابی آسیب‌پذیری سازمانی

 • مدل‌سازی ایدئولوژی سازمانی با استفاده از معادلات ساختاری

 • شناسایی عوامل سازمانی موثر بر پیاده‌سازی نظام جانشین پروری در سازمان‌های دولتی

 • طرح‌ریزی استراتژیک با رویکرد اقیانوس آبی (سازمان ....)

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي خلاقیت سازماني

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر یادگیری سازمانی با نقش ميانجي فرهنگ سازماني

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي هوش سازماني

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر شهروندی سازماني و عملکرد سازمان با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي رضایت کارکنان

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر یادگیری سازماني و موفقیت سازمان با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثير فلات زدگي شغلي بر رضایت شغلی کارکنان و با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ادراكي موثر بر موفقيت ذهني در شغل با روش AHP فازی

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر رضایت شغلی کارکنان با نقش ميانجي هوش هيجاني مديران

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر موفقیت سازمان با نقش ميانجي هوش هيجاني مديران

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثيرگذاري بالندگي و فرهنگ سازماني با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثيرگذاري بلوغ و عدالت سازماني با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی بهره‌وری کارکنان و رهبر تحول گرا

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری هويت سازماني و رضایت کارکنان با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری کیفیت زندگی کاری و رضایت کارکنان با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تصمیم‌گیری مشارکتی و رضایت کارکنان با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • بررسی رابطه بین توانمندی منابع انسانی و اثربخشی سازمان مطالعه موردی سازمان ...

 • ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان (...)

 • آینده پژوهشی و عملکرد سازمان

 • تدوین الگوی ارتباطات سازمانی

 • رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان

 • مدیریت منابع انسانی و آینده پژوهی

 • شناسایی و رتبه‌بندی ريسك‌هاي برون سپاري فرايندهاي كسب وكار

 • ارزيابي توانمندسازهاي فناوری اطلاعات  در سازمان

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سنجش سرمایه انسانی در سازمان

 • تدوین الگوی به سازی منابع انسانی

 • سنجش تفکر سیستمی در سازمان ... و تاثیر آن بر ابعاد بهره‌وری نیروی انسانی

 • بررسی رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمان‌ها، نقش قابلیت‌های سازمانی و استراتژی‌های تجاری (سازمان ...)

 • -بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی

 • -مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی

 • الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان

 • بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان

 • تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان

 • بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني

 • بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني

 • رهبري تحول آفرين، شهروندی سازمانی

 • ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی

 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی

 • مدل‌سازی رفتار شهروندی سازمانی (تعلق سازمان و ویژگی‌های فردی)

 • ارائه مدلی جهت تدوین شاخص‌های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن

 

موضوعات پیشنهادی گرایش مدیریت خط مشی گذاری:

 1. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی

 2. طراحی مدل تدوین خط مشی اصلاح و بهبود نظام اداری

 3. بررسی نقش یادگیری سازمانی و سیاست‌های مدیریت منابع انسانی برخط مشی‌گذاری

 4. نقش مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی

 5. مدل اجرای خط مشی‌های سلامت و شفافیت سازمانی و  مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

 6. شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی

 7. تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های شرکت

 

موضوعات پیشنهادی گرایش مدیریت تحول سازمانی:

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي خلاقیت سازماني

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر یادگیری سازمانی با نقش ميانجي فرهنگ سازماني

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي هوش سازماني

 • مدل‌سازی معادلات ساخ0تاری اثر شهروندی سازماني و عملکرد سازمان با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي رضایت کارکنان

 • تبیین نقش سرمایه روان‌شناختی  در مقاومت کارکنان در مقابل تغییر

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی کارکنان دولتی با روش AHP فازی

 • -بررسی عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه‌های استراتژیک سازمان

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر یادگیری سازماني و موفقیت سازمان با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثير فلات زدگي شغلي بر رضایت شغلی کارکنان و با نقش ميانجي رهبري تحول آفرين

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ادراكي موثر بر موفقيت ذهني در شغل با روش AHP فازی

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر رضایت شغلی کارکنان با نقش ميانجي هوش هيجاني مديران

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری اثر سبك رهبري تحول آفرين بر موفقیت سازمان با نقش ميانجي هوش هيجاني مديران

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثيرگذاري بالندگي و فرهنگ سازماني با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثيرگذاري بلوغ و عدالت سازماني با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی بهره‌وری کارکنان و رهبر تحول گرا

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری هويت سازماني و رضایت کارکنان با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری کیفیت زندگی کاری و رضایت کارکنان با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تصمیم‌گیری مشارکتی و رضایت کارکنان با نقش ميانجي شاخص‌هاي رفتاري

 

 

موضوعات پیشنهادی رشته مدیریت دولتی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 330 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: پایان نامه
ورود ثبت نام
×