برای آشنایی بیشتر با بخش‌های هر پروپزال می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.


برخی از اصولی که یک محقق باید در نگارش پروپزال رعایت کند را در مقاله زیر بیان کرده‌ایم.


بین اهمیت پژوهش و ضرورت پژوهش تفاوت وجود دارد.که ما در مقاله زیر به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.