تجزیه و تحلیل به سه دسته تقسیم می‌شوند که مجموعه ایران‌تز تدبیرساز در این مقاله برای شما توضیح داده است.


در مقاله زیر شما را با تفاوت ضریب همبستگی چند متغیری با همبستگی بین یک متغیر وابسته و یک متغیر مستقل آشنا می‌کنیم.


چرا تجزیه و تحلیل آماری اهمیت دارد؟


برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آن را به خوبی شناخت و آن‌ها را به‌طور دقیق تعریف کرد و سپس به مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت.


خدمت شبیه‌سازی، تحلیل آماری و پرسش‌نامه ایران‌تز چیست؟


با استفاده از این نرم افزارها معادلات ساختاری را پیاده‌سازی و تحلیل و بررسی کنید.


برای تحلیل‌های آماری از چه نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند؟