مطالعات مديريت ترافيك (ISC)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "مطالعات مديريت ترافيك" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
ISC
شاپا چاپی
20084005
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مطالعات مديريت ترافيك
تاریخ
2024/Jul/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی