پژوهه باستان سنجی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "پژوهه باستان سنجی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11002
شاپا چاپی
24764647
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
تاریخ
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهه باستان سنجی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی