مشخصات مجله

پژوهش های مشاوره
نوع مجله
Research
کد
11453
شاپا چاپی
2717400x
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی مشاوره ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
روانشناسی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش های مشاوره" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های مشاوره
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی