مشخصات مجله

پژوهش های مدیریت انتظامی
نوع مجله
Research
کد
10884
شاپا چاپی
17359570
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم انتظامی امین
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
مدیریت
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش های مدیریت انتظامی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های مدیریت انتظامی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی