مشخصات مجله

پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
نوع مجله
Research
کد
11429
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
صنایع غذایی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی