مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
7505645
مخفف
Lav Ist Anat Istol Patol Univ Studi Perugia
شاپا چاپی
0041-8943
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "lavori dell'istituto di anatomia e istologia patologica, universita degli studi di perugia" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله lavori dell'istituto di anatomia e istologia patologica, universita degli studi di perugia
تاریخ
2024/Apr/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی