مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0374725
مخفف
Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med
شاپا چاپی
0020-7616
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "international journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله international journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی