مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0207314
مخفف
Confin Psychiatr
شاپا چاپی
0010-5686
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "confinia psychiatrica. borderland of psychiatry. grenzgebiete der psychiatrie. les confins de la psychiatrie" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله confinia psychiatrica. borderland of psychiatry. grenzgebiete der psychiatrie. les confins de la psychiatrie
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی