مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8909577
مخفف
Dent J Zamb
شاپا چاپی
1010-7339
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "dental journal of zambia : official publication of the zambia dental association" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله dental journal of zambia : official publication of the zambia dental association
تاریخ
2024/May/28
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی