مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0153611
مخفف
Zhonghua Wai Ke Za Zhi
شاپا چاپی
0529-5815
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "zhonghua wai ke za zhi [chinese journal of surgery]" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله zhonghua wai ke za zhi [chinese journal of surgery]
تاریخ
2024/Apr/19
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی