مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0204022
مخفف
Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Xue Za Zhi
شاپا چاپی
0009-4587
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "zhonghua minguo wei sheng wu xue za zhi = chinese journal of microbiology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله zhonghua minguo wei sheng wu xue za zhi = chinese journal of microbiology
تاریخ
2024/May/21
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی