child welfare

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "child welfare" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
PubMed
کد
0372735
مخفف
Child Welfare
شاپا چاپی
0009-4021
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله child welfare
تاریخ
2024/Jul/21
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی